Конкурс за академична длъжност асистент 2019-01-30T19:15:05+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Корабни силови уредби”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-11/30.01.2019 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 30.01.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.