Конкурс за академична длъжност „професор” 2018-06-25T14:41:54+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Корабоводене”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 44/02.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-40/10.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  02.06.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:
1. доцент доктор Юрий Иванов Дачев Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-189 от 30.06.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Становище
Професор  д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
Професор  д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоилова Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
Професор доктор Илинка Методиева Иванова Външен

Заключително заседание на журито: 24 октомври 2017 г.; 10.00 ч. – зала 3320

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-282 /02.10.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 02.10.2017 г.