Конкурс за академична длъжност „професор” 2017-06-20T13:11:57+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Електроника”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 49/20.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-51/07.06.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  20.06.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.