Конкурс за академична длъжност „професор” 2018-06-25T14:41:52+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Корабоводене”
Брой места:  1 – за военнослужещ
За срок от: 3 месеца от публикуването в Държавен вестник брой 60/25.07.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-676/11.07.2017 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  2507.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. Капитан II ранг доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-268 от 18.09.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
Чл.кореспондент професор д.т.н. Петър Стефанов Гецов Външен Член Становище
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Становище
Професор  д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Становище
Професор  д.т.н. Красимира Стоилова Петрова Външен Член Становище
Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
Професор доктор Благовест Чанев Белев Външен Член Рецензия
Резервни членове:      
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен    
Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен    

Заключително заседание на журито: 04 декември 2017 г.; 14.30 ч. – зала 3320

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-333 /16.11.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 16.11.2017 г.