Конкурс за академична длъжност „професор” 2017-07-25T09:01:47+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Корабоводене”
Брой места:  1 – за военнослужещ
За срок от: 3 месеца от публикуването в Държавен вестник брой 60/25.07.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-676/11.07.2017 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  2507.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.