Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ 2017-06-06T19:42:23+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Техническа механика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 45/06.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-39/10.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 06.06.2017 г.