Конкурс за хонорувани преподаватели 2016-08-03T18:16:54+00:00

Дата на публикуване  – 03 август 2016 г.

Описание на позицията: Катедра „Корабоводене“ при факултет „Навигационен“ обявява процедура за привличане на хонорувани преподаватели по дисциплината „Математически основни на корабоводенето“. Дисциплината се преподава на студенти по специалност „Корабоводене“

Изисквания към кандидатите:

  1. Магистърска степен по математика
  2. Желателно инженерна подготовка или специалност
  3. Владеене на английски език – ниво intermediate или аналогично

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Подаване на документи се осъществява до 17.08.2016 г. в Деловодството на ВВМУ.

Контакти за допълнителна информация:

к-н I р. доц. д-р Николай Великов – декан на факултет Навигационен
проф. д-р Димитър Димитракиев – ръководител на катедра Експлоатация на флота и пристанищата
доц. д-р Юрий Иванов Дачев
 – ръководител на катедра Корабоводене

Съгласно установената процедура с одобрените кандидати ще се проведе интервю от комисия назначена от Началника на ВВМУ на 18 и 19 август от 09:00 ч.