Home/Обучение/Магистри/Океанско инженерство и мениджмънт – Магистри
Океанско инженерство и мениджмънт – Магистри 2019-12-05T06:15:49+00:00

Специалност „Океанско инженерство и мениджмънт“,

 • Магистърската програма по специалността „Океанско инженерство и мениджмънт“, ОКС „Магистър“ се създава с цел да се подготвят специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на морските технологии и усвояване на ресурсите на световния океан. Предназначена е за лица притежаващи ОКС „Бакалавър“ по морско инженерство, океанология и морска геология
 • Продължителността на обучението е три семестъра редовно обучение, като последният семестър е предвиден за разработване и защита на дипломна работа. В курса на обучение се изучават:
  • В плана на задължителните дисциплини – моделиране и статистическа обработка на експериментални данни; Управление на персонала; Основи на стопанското управление; Организация и ръководство на екипажа и грижи за лицата на борда съгласно морското законодателство; Приложна механика, вибрации и шум на морските съоръжения; Морска хидродинамика; Контрол на състоянието, поддържане на безопасността и действие при аварийни ситуации и др.
  • Избираеми дисциплини – обособени са в три модула, избирани от обучаемите в зависимост от желаната профилировка на магистърската специалност в направленията:
   • Океанология и морска геология, Оперативна океанография; Търсене, проучване, добив и транспорт на въглеводородни ресурси в морските акватории и др.
   • Корабна хидродинамика и проектиране на морски съоръжения
   • Електрообзавеждане на офшорни съоръжения, с дисциплини