Home/Обучение/Магистри/Океанско инженерство – Магистри
Океанско инженерство – Магистри 2019-12-05T06:13:32+00:00

Специалност „Океанско инженерство“

  • Магистърската програма по „Океанско инженерство“ се предлага в рамките на акредитираното професионално направление “Транспорт, корабоплаване и авиация ” от област на висшето образование “Технически науки”. Същата надгражда едноименната бакалавърска програма и има за цел подготовката на кадри на управленско ниво в областите на корабния бизнес, Квалифицирани морски кадри за офшорната индустрия; и усвояване на ресурсите на Световния океан. Получената квалификация при обучението по специалността „Океанско инженерство“ позволява на випускниците да се реализират във всички държавни и частни предприятия и организации на морската индустрия на длъжности, изискващи знанията, уменията и компетентностите, заложени в изискванията на НКР – ниво 7, магистър. Продължителността на обучението е три семестъра редовно обучение или 4 семестъра задочно обучение, като последният семестър е предвиден за разработване и защита на дипломна работа.
  • Океанското инженерство решава комплексни задачи за усвояването на морските енергийни и суровинни
    ресурси, като създава кадри имащи знанията:

    • да разработват Ефективни технологии и морски съоръжения за практическото усвояване на Световния океан;
    • за създаване и внедряване на прогресивни технологии и технически съоръжения;
    • за Квалифицирани морски ръководители за офшорната индустрия.