Home/Обучение/Магистри/ЕОК магистри от друга специаност
ЕОК магистри от друга специаност 2018-09-19T07:25:41+00:00

Магистърска програма „Електрообзавеждане на кораба“ за лица, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по други специалности,
от Област на Висшето Образование  5  Технически науки
от Професионални Направления:

5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.13. Общо инженерство

Успешно завършилите студенти получават ОКС “Магистър“ по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ и могат да работят в корабоплаването и корабостроенето като:

– корабни електромеханици (Electro Technical Officer – ETO) в световният морски и речен транспорт,
– електромеханици на плаващи обекти за усвояване на ресурсите на океана,
– корабни специалисти,
– ръководители и организатори в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища,
– в проектантски организации.

Програмата е одобрена и изпълнява всички критерии и изисквания на ИА “Морска Администрация“ и включва и следната сертифицираща подготовка:

 1. Елементарни познания за сигурността на кораба (Proficiency in Security Awareness);
 2. Основна подготовка по морска безопасност:
  2.1. Техники за оцеляване на море (Proficiency in Personal Survival Techniques);
  2.2. Пожарна безопасност и борба с пожари (Fire Prevention and Fire Fighting);
  2.3. Лична безопасност и социални отговорности (Personal Safety and Social Responsibilities);
  2.4. Елементарна първа помощ (Elementary First Aid);
 1. Познания по опазване на околната среда (Marine Environment Awareness);
 2. Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни машини (Monitor the operation of main and auxiliary machinery and associated control systems);
 3. Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000V (Safe operation and maintain power systems in excess of 1000V);
 4. Управление на екипа и ресурсите в машинно отделение (Engine room resource management and Teamwork).

Срок на обучение 2 години (4 семестъра)
Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Кандидатстване и подаване документи през online портала на ВВМУ (по време на приемната кампания)

Контакти:

Деканат на Факултет „Инженерен“ : 052 552379

Катедра „Електротехника“
Р-л Катедра: доц. д-р Милен Бонев,
тел. 052 552272
е-майл: m.bonev@nvna.eu

ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“
ул. „Васил Друмев“ 73,
Варна 9026, България