Home/Обучение/Докторанти
Докторанти 2018-06-25T14:43:26+00:00

Заповед за обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури през 2017 г.

Рапорт от военнослужещ за допускане до конкурс за докторантура

Заявление от цивилен служител за допускане до конкурс за докторантура

Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, стремящи се да направят научна, изследователска и преподавателска кариера. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години;
  • задочна докторантура – до 4 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до – 3 години.
  • докторантура в дистанционна форма на обучение – до 4 години.

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ има получени акредитации за образователна и научна степен „доктор“ по следните специалности:

Професионално направление 3.2. „Психология
Докторски програми: Военна психология
Професионално направление 3.7. „Администрация и управление
Докторски програми:
Професионално направление 9.1 „ Национална сигурност „
Докторски програми: Военнополитически аспекти на морската сигурност
Професионално направление 9.2 „военно дело“
Докторски програми: Организация и управление на въоръжените сили
Военна психология
Професионално направление 5.5 „Транспорт, авиация и корабоплаване“
Докторски програми: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Технология и организация на корабостроенето
Корабни силови уредби, машини и механизми
Радиолокация и радионавигация
Комуникационни мрежи и системи
Управление на кораби и корабоводене
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
Динамика, якост и надеждност на машините