Home/Обучение/Докторанти/Защита – докторанти
Защита – докторанти 2021-04-13T06:03:35+00:00

След положително решение на катедрения и факултетния съвет за готовността за защита кандидатът подава в 14-дневен срок в Регистратура за некласифицирана информация:

 1. Заявление на докторанта до Ректора/зам.-ректора по НИД за готовност за защита пред научно жури.
 2. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд с подпис на докторанта.
 3. Автобиография с подпис на докторанта (оригинал).
 4. Дисертационен труд не по-малко от 4 екземпляра.
 5. Автореферат към дисертационния труд не по-малко от 10 екземпляра.
 6. Предварителни мнения, рецензии, отзиви и становища за дисертационния труд (ако има такива).
 7. Публикации по темата на дисертационния труд в 3 екземпляра.
 8. Справка за внедряване или използване на получените в дисертационния труд резултати в практиката.
 9. Академична справка за изпълнена преподавателска дейност от докторанта (учебна натовареност).
 10. Справка за получените кредити.

 За провеждане на процедура по защита на докторски труд се сформира Научно жури. Научното жури е в състав от пет хабилитирани лица в съответната научна област или в научни области по темата на дисертацията. Най-малко трима от членовете на журито са външни за ВВМУ и поне един е професор. Съставът на научното жури се определя за всяка процедура поотделно от факултетния съвет по предложение на обучаващата катедра и се утвърждава със заповед на началника на училището в 7-дневен срок от внасяне на предложението.

Първото заседание на научното жури се свиква с писмо от началника на училището не по-късно от 14 дни от неговото назначаване.

Членовете на журито изготвят две рецензии – поне едната от тях е от външно за ВВМУ лице, и три становища. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в Регистратура за некласифицирана информация до 3 месеца от избора на научното жури. Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на ВВМУ.

Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок, но не по-кратък от 15 дни след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.

Защитата на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” се провежда.

На откритото заседание:

 1. Председателят на научното жури представя документите на докторанта.
 2. Докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд.
 3. Рецензентите представят рецензиите си. Четат се становищата.
 4. Научният ръководител на докторанта изразява становище относно работата на докторанта и получените от него резултати.
 5. На членовете на журито и на всички присъстващи на публичната защита се дава възможност да задават въпроси и да правят изказвания.
 6. Всеки член на научното жури публично обявява крайната си оценка (положителна или отрицателна).
 7. Всички членове на научното жури гласуват.
 8. Председателят на научното жури обявява резултата от защитата.

 За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил най-малко три положителни оценки.

Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. ОНС „доктор“ се удостоверява с диплома, която се издава от ВВМУ, по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.