avgustin
Avgustin Albenov Hristov
Assistant Professor

nacid_logo_white

Education
2010 - 2012
Nikola Vaptsarov Naval Academy

Master Degree

2006 - 2010
Nikola Vaptsarov Naval Academy

Bachalor Degree

Post
2016 - present
Nikola Vaptsarov Naval Academy

Assistant Professor

Language

English