Home/Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Наука и образование” (2021-2027)
Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Наука и образование” (2021-2027) 2020-11-05T10:01:04+00:00

В рамките на договор с Министерство на финансите с предмет „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по оперативни програми през програмен период 2021-2027 г.”,  Обособена позиция № 5: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Наука и образование” 2021-2027 г., Обединение „Проджект консулт“ ДЗЗД има за задача да проучи мнението на основните целеви групи (потенциални крайни получатели) в процеса на разработване на финансови инструменти за програмния период 2021-2027 г.

Въпросниците са насочни поотделно за попълване към Висшите училища от една страна и към студенти, докторанти, постдокторанти и специализанти към Висшите училища от друга страна. Всеки един въпросник е анонимен и информацията от него ще бъде използвана само и единствено за нуждите на изпълнението на гореспоменатия договор.

Линкове към съответните въпросници:

Висши училища
Въпросник за студенти, докторанти, постдокторанти и специализанти

Предварително благодарим за оказаното съдействие

Екип на ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ” ДЗЗД