Home/Важни документи/Закони, кодекси и правилници
Закони, кодекси и правилници 2023-06-27T07:25:11+00:00
  1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  2. Кодекс на труда
  3. Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
  4. Закон за висшето образование
  5. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. – ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; … изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)
  6. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (02.2019)
  7. Закон за насърчаване на научните изследвания
  8. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
  9. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година
  10. Етичен кодекс за поведение на военнослужещите