Home/Важни документи/Правилници на ВВМУ
Правилници на ВВМУ 2021-10-18T07:33:41+00:00
 1. Правилник за устройството и дейността на ВВМУ
 2. Правилник за учебна дейност на ВВМУ
 3. Правилник за развитие на академичния състав на ВВМУ
 4. Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 5. Правилник за устройството и дейността на Департамента за следдипломна квалификация
 6. Правилник за устройството и дейността на Професионален старшински колеж
 7. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 8. Правилник за дейността на библиотечно-информационния център
 9. Правилник за издателската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 10. Правилник за работата на Учебна работилница
 11. Правилник за дейността на редакционната колегия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 12. Правилник за устройството, дейността и управлението на Центъра за кариерно развитие при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 13. Правилник за физическото възпитание и спортната дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 14. Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет при Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров“
 15. Вътрешен правилник за работа по програма ЕРАЗЪМ+ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 16. Правилник за системата за финансово управление и контрол във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 17. Статут за удостояване със стела (барелеф) в Алеята на преподавателя на Морско училище
 18. Правилник за категоризиране, инвентаризиране и оценяване на научните и методически публикации и цитиранията
 19. Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2021-2022 г.
 20. Вътрешни правила за събиране, обработване и съхранение на лични данни във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 21. Процедура за удостоверяване провеждането на плавателен стаж и практика
 22. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 23. Процедура за ранно кандидатстване и записване на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2021-2022
 24. Правила за организиране на студентска мобилност и на системата за натрупване и трансфер на кредити във ВВМУ
 25. Правила за отпускане на стипендии във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 26. Правилник за научно-изследователската и иновационна дейност, и приложните изследвания във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 27. Правилник за вътрешния ред в Учебно-спортен комплекс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 28. Правилник за вътрешния ред в спортен център на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 29. Правилник за проектнатта дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 30. Процедура за ранно кандидатстване и записване на студенти-„ОКС-магистър“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2022-2023
 31. Статут за удостояване с награда за научни постижения на ВВМУ
 32. Правила за организиране, провеждане и отчитане на учебния процес (часове и/или изпити) в условия на извънредна епидемична обстановка или на извънредно положение в страната