Home/Важни документи/Правилници на ВВМУ
Правилници на ВВМУ 2019-06-11T15:20:15+00:00
 1. Правилник за устройството и дейността на ВВМУ
 2. Правилник за учебна дейност на ВВМУ
 3. Правилник за приемане и обучение в докторантура и за придобиване на научни степени
  Приложения:
  1. Заявка за докторантура.
  2. Декларация за член на научно жури.
  3. Стандарт за задължителното съдържание на обучението в докторантура.
  4. Информационна карта.
  5. Information card.
  6. Доклад на началник/ ръководител на катедра до декана за проведен конкурс .
  7. Индивидуален учебен план.
  8. Протокол за провеждане на изпит от докторантски минимум.
  9. Личен отчет за изпълнение на индивидуалния учебен план на докторант.
  10. Атестация.
  11. План за втората (третата, четвъртата) година на подготовка.
  12. Съдържание на дисертационен труд
  13. Критерии за оценяване на приносите в дисертационни трудове
  14. Изисквания за оформяне на рецензия за придобиване на научна степен.
  15. Изисквания за оформяне на становище за придобиване на научна степен.
  16. Процедура за защита на дисертационен труд
  17. Технически изисквания за оформяне на дисертационен труд.
  18. Технически изисквания за оформяне на автореферат.
  19. Ред за предварително обсъждане на дисертационен труд пред катедрен съвет.
  20. Личен картон на докторант.
  21. План за финансиране на дейността по докторантурата.
  22. Задание по докторска програма, свързана с дисертационен труд
 4. Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 5. Правилник за устройството и дейността на Департамента за следдипломна квалификация
 6. Правилник за устройството и дейността на Професионален старшински колеж
 7. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 8. Правилник за дейността на библиотечно-информационния център
 9. Правилник за издателската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 10. Правилник за работата на Учебна работилница
 11. Правилник за дейността на редакционната колегия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 12. Правилник за устройството, дейността и управлението на Центъра за кариерно развитие при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 13. Правилник за физическото възпитание и спортната дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 14. Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет при Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров“
 15. Вътрешен правилник за работа по програма ЕРАЗЪМ+ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 16. Правилник за системата за финансово управление и контрол във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 17. Статут за удостояване със стела (барелеф) в Алеята на преподавателя на Морско училище
 18. Правилник за категоризиране, инвентаризиране и оценяване на научните и методически публикации и цитиранията
 19. Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2019-2020 г.
 20. Вътрешни правила за събиране, обработване и съхранение на лични данни във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 21. Процедура за удостоверяване провеждането на плавателен стаж и практика
 22. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 23. Процедура за ранно кандидатстване и записване на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2019-2020
 24. Правила за организиране на студентска мобилност и на системата за натрупване и трансфер на кредити във ВВМУ