Еразъм-описание 2019-04-19T08:00:35+00:00

Новата програма ЕРАЗЪМ+ се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
Образователна мобилност за граждани (КД 1)
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

В програма ЕРАЗЪМ+ участват само висши училища, притежаващи Университетска Харта на ЕК.

За ВУЗ-овете, програма ЕРАЗЪМ+ предлага Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование (КД1)

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина. Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е с продължителност между 3 и 12 месеца.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa. Мобилностите са с продължителност между 2 и 12 месеца, като максималната продължителност от 12 месеца може да се изпълни в рамките на курса на обучение без ограничение в броя на мобилностите (стига те да са с минимална продължителност от 2 месеца). Програмата предлага и студентска практика в следдипломен период, в рамките на 12 месеца от завършването.  Тези условия важат при всяка от трите степени – бакалавър, магистър и доктор.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина. Продължителността на тези мобилности е между 2 дни и 2 месеца.

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина. Продължителността на тези мобилности е между 2 дни и 2 месеца.

Прeди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение/Споразумение за мобилност, а с непреподавателския състав – Споразумение за мобилност.

Основните цели на програмата са:

– Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програмата;

– Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;

– Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;

– Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;

– Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;

– Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики.