Грантове 2021-09-15T14:06:27+00:00

Всеки студент, завършил първи курс на обучение, има право да участва в студентска мобилност с цел практика и/или в студентска мобилност с цел обучение. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата страна и работодател. Размерът на грантовете за приемащите държави в рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определят за всяка отделна академична година, съгласно правилата на програмата.

Грантове през академичната 2020/2021 година:

Приемаща държава

Месечен грант за студентска мобилност с цел обучение Месечен грант за студентска мобилност с цел практика
Група 1 – Държави с висок стандарт на живот Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия. €520 €720
Група 2 – Държави със средно ниво на стандарт на живот Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Холандия, Малта, Португалия. €520 €720
Група 3 – Държави с нисък стандарт на живот България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция. €470 €670

 

Грантът е финансова подкрепа, целяща да подпомогне допълнителните разходи на студента по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността – практика. Грантовете се предоставят безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи. Приемащите работодатели могат да предлагат възнаграждение или да изискват покриване на разходите за стажа на студентите, само след предоставяне на разходно–оправдателни документи.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат единствено при реално проведена мобилност, с минимална продължителност от два календарни месеца за практика и три календарни месеца за обучение. При по-малка продължителност, предоставените средства подлежат на пълно възстановяване и мобилността се обявява за нелегитимна.

Еразъм грантовете се отпускат единствено и само на бенефициента по договора за студентска мобилност с цел практика или с цел обучение и не се дължат на трети лица.

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма „Еразъм+“, може да подадете сигнал до институционалния координатор:
доц. д-р Желязко Николов – тел.: +35952 55 22 44 и ел.поща: zhelyazko_nikolov@abv.bg