Грантове 2019-11-29T09:54:42+00:00

Всеки студент, завършил първи курс на обучение, може да участва в студентска мобилност с цел практика и студентска мобилност с цел обучение. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата държава и работодател. Размерът на грантовете за приемащите държави в рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определят за всяка отделна академична година съгласно правилата на програмата.

Грантове през академичната 2019/2020 година:

Приемаща държава

Месечен грант за студентска мобилност с цел обучение Месечен грант за студентска мобилност с цел практика
Група 1 – Държави с висок стандарт на живот Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия. €520 €770
Група 2 – Държави със средно ниво на стандарт на живот Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Холандия, Малта, Португалия. €520 €720
Група 3 – Държави с нисък стандарт на живот България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция. €470 €670

 

Грантът е финансова подкрепа, целяща да подпомогне допълнителните разходи на студента по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността – практика. Грантовете се предоставят безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи. Приемащите работодатели могат да предлагат възнаграждение или да изискват покриване на разходите за стажа на студентите, само след предоставяне на разходно – оправдателни документи.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само при реално проведена мобилност, с минимална продължителност от два календарни месеца за практика и три календарни месеца за обучение. При по-малка продължителност, предоставените средства подлежат на пълно възстановяване и мобилността се обявява за нелегитимна.

Еразъм грантовете се отпускат единствено и само на бенефициента по договора за студентска мобилност с цел практика или с цел обучение и не се дължат на трети лица.

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма „Еразъм+“, може да подадете сигнал до институционалния координатор:
доц. д-р Желязко Николов – тел.: +35952 55 22 44 и ел.поща: zhelyazko_nikolov@abv.bg