Грантове 2019-04-19T08:59:18+00:00

Всеки студент – участник в „Еразъм+“ може да получи финансиране по програмата. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата държава и работодател. Размерът за приемащи държави в рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определят за всяка отделна академична година съгласно правилата на програмата.

Приемаща държава

 

Месечна грант за студентска мобилност с цел обучение Месечна грант за студентска мобилност с цел обучение
Група 1 – Държави с висок стандарт на живот Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия. €520 €720
Група 2 – Държави със средно ниво на стандарт на живот Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Холандия, Малта, Португалия. €520 €720
Група 3 – Държави с нисък стандарт на живот България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция. €470 €670

 

Грантовете за програма Еразъм са помощни и нямат за цел да покрият всички разходи по мобилността, а само да подпомогнат студента в реализирането на мобилния период. Грантовете се предоставят безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи за всички разходи по Еразъм престоя, освен пътни разходи и някои други разходи доказващи реалния период на мобилността.

Грантът е финансова подкрепа, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността – практика. Това са грантовете, които студентите имат право да получат по програмата “Еразъм +”. Приемащите работодатели също могат да предлагат възнаграждение или да изискват покриване на разходите за стажа на студнетите само след разходно – оправдаетелни документи, което може да се комбинира с Еразъм гранта, както и с други източници на финансиране, различни от Европейските фондове – български работодатели, изпращащия български университет, фондация, частни спонсори, неправителствени организации, стипендии от източници различни от европейските фондове и др.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на практика по програма „Еразъм+“. Всеки престой под 2 календарни месеца е нелегитимен за програма „Еразъм+“ и предоставените за такъв период на стаж Еразъм средства подлежат на пълно възстановяване. Еразъм грантовете не са възнаграждение за проведения стаж, а сумата се отпуска за направените разходи и не се дължи на трети лица.

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма „Еразъм+“, може да подадете сигнал до институционалния координатор – доц. д-р Желязко Николов – тел.: 052 552244 и имейл: zhelyazko_nikolov@abv.bg