Home/Международна дейност/Еразъм+/Мобилност за студенти
Мобилност за студенти 2020-08-05T13:42:08+00:00

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в страна по програмата.

Мобилностите са с продължителност между 2 и 12 месеца, като максималната продължителност от 12 месеца може да се изпълни в рамките на курса на обучение без ограничение в броя на мобилностите (стига те да са с минимална продължителност от 2 месеца).

Програмата предлага студентска практика след завършен първи курс на обучение и записан втори, както и в следдипломен период, в рамките на 12 месеца от завършването. Тези условия важат при всяка от следните образователно-квалификационни степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Участникът попълва необходимите документи в офиса на „Еразъм+“. При кандидатстване студентите трябва да предоставят уверение от съответния факултет, че са със запазени студентски права или копие от дипломата.

Преди реализиране на студентска мобилност се подписва тристранно споразумение за мобилност между изпращащата, приемащата организация и студента.

Студентите също се задължават преди заминаването си да преминат през задължителен онлайн тест по езика на мобилността, като при необходимост от подготовка за този изпит, студента може да получи и лиценз за езиков курс на обучение, предоставен директно на него от програмата (OLS).

След одобрение, същите подписват договор с изпращащата институция, след предоставяне на данни за банкова сметка в лева на тяхно име, по която ще бъде преведено съответното съфинансиране за провеждане на мобилността.

След приключване на практиката, участникът се задължава в 30 дневен срок да предостави в офиса на „Еразъм+“ следните отчетни документи:

 • Сертификат за практика (Traineeship Certificate);
 • Моряшка книжка/Моряшки паспорт (копие);
 • Документ, удостоверяващ място, дейности и продължителност на практиката (Training Book, Сертификат от корабен капитан, сертификат от фирмата за практика);
 • Формуляр за краен отчет;
 • Изпитна ведомост (ако е приложимо);
 • Билети от пътуването (ако е приложимо).

Участниците са задължени, наред с отчетните документи по мобилността, след завръщането си в изпращащата институция да попълнят и онлайн краен отчет в системата за отчитане на програмата – Mobility Tool в 30 дневен срок. Крайният отчет е във вид на анкета и се изпраща в линк на съобщение, изпратено на имейл адреса на участника, веднага след приключване на срока на практиката, посочен в договора за финансиране. Препоръчително е да се запази отчета в PDF файл, за да може при необходимост да се удостовери, че е попълнен и подаден.

 • Кандидатстване 

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в страна по програмата, с което ВВМУ си партнира (има подписано споразумение).

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е с продължителност между 3 и 12 месеца, като максималната продължителност от 12 месеца може да се изпълни в рамките на курса на обучение, без ограничение в броя на мобилностите (стига те да са с минимална продължителност от 3 месеца).

 • Реализиране на мобилността

Участникът попълва необходимите документи в Еразъм офиса на ВВМУ. При кандидатстване студентите трябва да предоставят уверение от съответния факултет, че са със запазени студентски права.

Преди реализиране на студентска мобилност се подписва тристранно споразумение за мобилност между изпращащата, приемащата организация и студента. В споразумението за мобилността е включена учебната програма, по която студентът ще се обучава. Участникът трябва предварително да я съгласува с Декана на съответния факултет, към който се обучава и Ръководителя на съответната катедра. Студентите също се задължават преди заминаването си да преминат през задължителен онлайн тест по езика на мобилността, като при необходимост от подготовка за този изпит, студентът може да получи и лиценз за езиков курс на обучение, предоставен директно на него от програмата (OLS). След одобрение, същите подписват договор с изпращащата институция, след предоставяне на данни за банкова сметка в лева на тяхно име, по която ще бъде преведено съответното съфинансиране за провеждане на мобилността.

Формата за кандидатстване може да изтеглите от тук.

 • Отчитане

След приключване на обучението, участникът се задължава в 14 дневен срок да предостави в Еразъм офиса следните отчетни документи:

 1. Сертификат за обучение;
 2. Паспорт (копие);
 3. Документ, удостоверяващ място, дейности и продължителност на обучение (Transcripts of Records);
 4. Формуляр за краен отчет;
 5. Билети от пътуването (ако е приложимо).

Участниците са задължени, наред с отчетните документи по мобилността, след завръщането си в изпращащата институция да попълнят и онлайн краен отчет в системата за отчитане на програмата – Mobility Tool в 30 дневен срок. Крайният отчет е във вид на анкета и се изпраща в линк на съобщение, изпратено на имейл адреса на участника, веднага след приключване на срока на обучението, посочен в договора за финансиране. Препоръчително е да се запази отчета в PDF файл, за да може при необходимост да се удостовери, че е попълнен и подаден.

 • Документи

 • Кандидатстване

Може да кандидатствате ако:

 • Има подписано междуинституционално споразумение по програма „Еразъм+“ за съответната академична година;
 • Сте одобрен от Вашата институция по програма „Еразъм+“;
 • Входящите мобилности са за студенти, записали втори курс на обучение в изпращащата институция.

Формата за кандидатстване може да изтеглите от тук.

Краен срок за кандидатстване за първи семестър е 01.05.
Краен срок за кандидатстване за втори семестър е 01.12.

Важно!
След като попълните формата за кандидатстване трябва да я запазите и принтирате. Участникът предоставя формата в Еразъм офиса на изпращащата институция за подпис и печат. Еразъм офиса трябва да изпрати формата за кандидатстване на съответния студент на имейла на  Еразъм офиса на ВВМУ – еrasmus.vvmu@gmail.com 

Участникът е кандидатствал успешно, след като:

 1. Еразъм офисът на ВВМУ е получил формуляра попълнен, подписан и подпечатан от офиса на изпращащата институция;
 2. Формата за кандидатстване е изпратена на erasmus.vvmu@gmail.com
 3. Получен е официален отговор от Еразъм офиса на ВВМУ до офиса на изпращащата институция и до участника.

Всички одобрени студенти ще бъдат уведомени по електронен път.

 • Реализиране на мобилността

След пристигането на одобрения участник във ВВМУ, той трябва да:

 1. Предостави в Еразъм офиса следните документи:
  1. Копие от дипломата за средно образование;
  2. Копие от лична карта или паспорт;
  3. 3 паспортни снимки;
  4. Разрешително за престой, ако студента не е от страна членка на Европейския съюз.
 2. Студентът получава учебната си програма от Еразъм офиса.

Програмата за обучение трябва да бъде предварително съгласувана между приемащата и изпращащата институция. Тя се подписва от изпращащата институция и от участника в 3 екземпляра и се предоставя за подпис от приемащата институция. Еразъм офисът на ВВМУ задържа единия оригинал, а другите два ги предава на участника.
Ако студентът прояви желание да удължи престоя си, т.е. да остане в приемащата институция още един семестър, то той трябва да предупреди приемащия университет поне 15 дни преди приключване на предварително договорения период. Удължаването на периода трябва да бъде съгласувано с Декана на съответния факултет, към който се обучава и Ръководителя на съответната катедра.

Мобилността не може да е по-продължителна от 12 месеца за цикъла, в който се обучава и трябва да приключи най-късно до 30.09. (края на отчетния период на програма „Еразъм+“).

Настаняването на участника би могло да се осъществи в общежитие на ВВМУ, за което е необходимо студентът предварително да е заявил своето желание към Еразъм офиса.