Процедури 2017-11-10T11:40:40+00:00

Процедура за преразпределение на остатъчни средства по студентска мобилност с цел практика

 1. За преразпределение на остатъчни средства е необходимо да са на лице следните условия:
  1. Участниците в студентска мобилност с цел практика да са провели мобилност в рамките на програмния период с продължителност над 3 /три/ месеца;
  2. Участниците в студентска мобилност с цел практика да са със студентски права за периода на мобилност;
  3. Участниците в студентска мобилност с цел практика да отговарят на условията за участие в мобилност, описани процедурно във Вътрешния правилник;
  4. Участниците в студентска мобилност с цел практика да бъдат селектирани от съответните приемащи институции в пряко взаимодействие с изпращащата институция на база реално представена документация за продължителността на престоя при вече приключил стаж или официални писма от приемащите институции при стаж, удостоверяващи текущото му провеждане.
 1. Финансиране:
 1.       Сумата, изчислена като остатъчни средства, се преразпределя пропорционално между всички участници в мобилност с цел практика, отговарящи на условията по т. 1, до пълното й разходване.
 1. Документиране:
 1.        3.1. Документирането се извършва с подписването на Анекс към основния договор за мобилност;
 2.         3.2. Анексът се сключва между изпращащата институция и селектирания участник като се описва детайлно допълнителния период на мобилност, подлежащ на финансиране;