Home/Научноизследователски проект НИХ-342 на университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас
Научноизследователски проект НИХ-342 на университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас 2018-06-25T14:42:46+00:00

Целта на проекта е изследване на школи, направления, индивидуални научни приноси, които се вписват по традиционен и нетрадиционен начин в дългогодишното българо-руско научно сътрудничество и са гаранция за успешното му развитие в бъдещето.

За постигането на тази цел са набелязани следните задачи:

1. Откриване на партньор от Русия, който работи по сроден научен проблем; акцентиране върху сходни моменти и различия в трактовката му.

2. Анализ на опита на предшественици в областта на филологическите, историческите и педагогическите науки, които използват постиженията на руската наука, като ги развиват и обогатяват на българска почва.

3. Популяризиране на резултатите от научните търсения в страната и в чужбина.

Страница на проекта в Университет „Професор доктор Асен Златаров“ – Бургас

Университети и научни организации

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров” – Варна
Институт по български език – БАН – София
Свободен университет – Берлин, Германия
Санкт-Петербургски университет – Русия
Чувашки държавен университет – Чебоксари, Русия
Сегедски университет  – Унгария
Пятигорски лингвистически университет – Русия
Нижeгородски университет  –  Русия
Колеж по туризъм –  Можайск, Русия

Академичен състав, работещ по проектапроф. дпн Маргарита Терзиева –  У-т „Проф. д-р А. Златаров“
доц. дпн Елизавета Капинова – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
проф. дин Диана Радойнова – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
доц. д-р Галина Петрова – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
доц. д-р Елена Дичева – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
доц. д-р Елена Петкова – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
доц. д-р Асен Николов Кожухаров  – ВВМУ „Н.Вапцаров” – Варна
гл.ас. д-р Марина Владева  – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
гл. ас. д-р Детелин Костадинов  – У-т „Проф. д-р А. Златаров“
гл. ас. д-р Илиана Иванова  – У-т „Проф. д-р Асен Златаров”

Докторанти
Кремена Дюлгерова –  ИБЕ – БАН
Ефим Агарин – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижни Новгород

Изследователи
доц. д-р Валентина Дмитриевна Петрова – Чувашский  университет, г. Чебоксары, РФ
доц. д-р Марина Николаевна Полякова – РГПУ имени А.И.Герцена, Санкт-Петербург, РФ
проф. дпн Христо Кючуков   –     Свободен университет – Берлин
проф. дфн Елена Юриевна Иванова – Санкт-Петербургский университет, РФ
доц. д-р Нели Иванова Василева         ВВМУ „Н.Вапцаров” – Варна
доц. д-р Елена Милева
Неля Лайщук – заслужил преподавател на Русия, Можайск, Колеж по туризъм, РФ
гл. ас. д-р Бонка Василева – Университет в Сегед (Унгария)

Студенти

РФ – Санкт-Петербург
Ботвинченко,  Анна Сергеевна Ботвиченко –  студентка 2 курс,  ОКС „Магистър”

България
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”  –  Бургас
Иванка Константинова Драгиева – фак. номер БФ 214
Анелия Андреева Байгънова – фак. номер БФ 207
Миглена Симеонова Петрова    фак. номер СП  275
Милена Николова Апостолова  фак. номер СП 267
Диляна Николаева Стоянова     фак. номер  СП 270
Милен Стефанов Енчев             фак. номер   СП  263

ВВМУ „Н.Вапцаров” Варна
Ваня Георгиева Орманова     – ВВМУ „Н.Вапцаров”

№ на етапа Дейности Срок за изпълнение Резултати
Втора година

 

 

 

 

 

 

 

Обнародване на публикации на докторанти, студенти и преподаватели в специализирания печат

 

Съвместни научни публикации с чуждестранни учени

 

 

Организиране на кръгла маса и демонстрация на получените научни резултати

 

Издаване на сборник с научни публикации

Октомври

2016 г.

 

 

Октомври

2016 г.

 

 

Ноември

2016 г.

 

 

Ноември

2016 г.

Популяризиране на проекта и резултатите от проучванията

 

 

 

 

 

Превръщането им в достояние на студенти и преподаватели от Университета и базовите училища

проф. дпн Маргарита Терзиева – ръководител на проекта

тел.+359-885-236-757

mater@abv.bg