Проект VTMS 2018-06-25T14:41:36+00:00

Наименование на проекта: Изграждане на Лаборатория по информационни системи за управление на трафика на плавателни съдове (Vessel traffic management solutions, VTMS)

Цел на проекта: Цел на проекта е изграждане на лаборатория по „Информационни системи за управление на трафика на плавателкни съдове (VTMIS)“ в кат. „Електроника”, факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. С реализацията на тази цел ще се създадат нови, по-добри възможности за научноизследователска работа в една сравнително нова област на приложение на информационните технологии, от която се очаква значителен принос по отношение на осигуряване на безопасността на корабоплаването и свързаните с нея дейности по опазване на човешкия живот и на чистотата на морето, по сигурността на морската ни граница и на разположените по нея критични инфраструктури, както и за създаване на предподставки за икономически растеж чрез автоматизиране и усъвършенстване на оранизацията на редица дейности, свързани с корабоплаването.

Кратко описание: Изграждането на научноизследователска лаборатория по „Информационни системи за наблюдение и управление на трафика на плавателните съдове (Vessel Traffic Management and Information System, VTMIS)” е естествено продължение на дейността на Факултет „Навигационен“ и неговите специализирани катедри в области, свързани с приложението на информационните технологии в системите за наблюдение, както за нуждите на ВМС, така и за гражданското корабоплаване на качествено ново, по-високо ниво на организация и използване на върхови технологии. Уникалната и единствена в страната лаборатория ще включва в състава си компютърно-базиран симулатор на Информационната система за наблюдение и управление на трафика за районите на нейното действие по Българското крайбрежие на Черно море VTMIS и лицензи за ползване на програмно осигуряване от типа „Web-базирани системи за наблюдение на корабния трафик”.

Екип на проекта:

Ръководителдоц. д-р инж. Чавдар Илиев Александров
Координатор на проекта: к-н III р. доц. д-р инж. Мирослав Й. Цветков

Членове на екипа:
доц. д-р инж. Гроздю Хр. Грозев
доц. д-р инж. Цвятко Т. Цанев
к-н I р. доц. д-р инж. Николай Ж. Колев
к-н I р. доц. д-р инж. Николай Ат. Великов
доц. д-р инж. Димитър Й. Димитракиев
гл. ас. д-р инж. Илиян В. Илиев
гл. ас. д-р инж. Желязко К. Николов
гл. ас. д-р Анета Върбанова
ас. инж. Костадин Г. Костадинов
к-н л-т ас. инж. Йордан Сивков

Продължителност на проекта: 07.2012 – 09.2013 г.

Стадий 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13
1 Проучване
2 Идеен проект
3 Работен проект
4 Опитен образец