Проект ОС-20 2018-06-25T14:42:21+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Цел на проекта: Да се изгради и поддържа система за отчет на  публикационната дейност професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

Участници в проекта:

Период на проекта: 5.2.2016 – 31.12.2016 г.

Задачи:

  1. Да се модернизира и поддържа база данни „Мониторинг D” на преподавателите на щат във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, която да отчита публикациите и цитиранията;
  2. Да се извърши цялостна регистрация на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в индексите за научно цитиране: SCOPUS, WoS и RSCI. Иконите от тези индекси с публикационните активи да бъдат разположени в персоналните сайтове на професорско-преподавателски състав на училището;
  3. Да се поддържа в горепосочените индекси припознаване на публикациите на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” към официалната афилиация на училището с оглед на подготовката на документи за акредитация и след акредитационно наблюдение, рейтингите на висшите учебни заведения в България.
  4. Да се поддържа актуално състояние на публикационните активи на професорско-преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в Регистъра за научна дейност на република България.
  5. Да се представи чрез презентация пред Академичния съвет обобщена справка за публикационната дейност на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за изтеклата година с акцент на данните в световните индекси за научно цитиране.

Работен план

Отчет по проекта

Новини

  • 04.2016 – Академичният съвет изслуша и единодушно прие отчета на публикационната дейност на на ВВМУ за 2015 г.
  • 03-05.05.2016 – Ръководителят на проекта проведе наукометричен семинар в НВУ „В. Левски“ – Велико Търново.
  • 09.05.2016 – Съобщение: на 12 май от 15.00 ч в Библиотеката на ВВМУ ще се проведе семинар за използване на електронната библиотека EBSCO. На семинара се поканват да присъстват всички преподаватели на училището.