Проект ОС-337 2018-06-25T14:42:00+00:00

Добре дошли

logo-novo337

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2017 година”

Цел на проекта: Да се извърши ефективна и научно обоснована поддръжка на съществуващата система за отчет на  научните публикации на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2017 календарна година.

Участници в проекта:

Период на проекта: 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

Задачи:

  1. Да се поддържа база данни „Мониторинг D” на преподавателите на щат във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, която да отчита публикациите и цитиранията;
  2. Да се извърши цялостна регистрация на новоназначения за 2017 г. професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в индексите за научно цитиране: SCOPUS, WoS и RSCI. Иконите от тези индекси с публикационните активи да бъдат разположени в персоналните сайтове на професорско-преподавателски състав на училището;
  3. Да се поддържа в горепосочените индекси припознаване на публикациите на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” към официалната афилиация на училището с оглед на подготовката на документи за акредитация и след акредитационно наблюдение, участие на Училището в научни проекти и рейтингите на висшите учебни заведения в България.
  4. Да се поддържа актуално състояние на научните публикационни активи на професорско-преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в Регистъра за научна дейност на република България.
  5. Да се представи изготви наукометричен анализ и чрез презентация пред Академичния съвет да се освети публикационната дейност на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2016 година с акцент на данните в световните индекси за научно цитиране.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 1.1.-31.12.2017 г.)

Продължителност в месеци

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.    Персонална регистрация на новоназначените преподаватели във WoS, Scopus  и RSCI.
2. Подаване на данни за процедурите по САНК, на които училището се подлага през текущата година.
3. Разполагане на бадж за публикационната дейност в персоналните сайтове на новоназначените преподаватели.
4. Доклад-презентация пред Академичния съвет за публ. дейност на ВВМУ за 2016 г.
5. Поддръжка с данни на Регистъра за научна дейност на република България.
6. Редактиране на правилника за публикационната дейност в училището.
7. Подаване на актуални данни за публ. дейност при участие в научно-изследователски проекти и хабилитации.
8. Поддръжка с данни на БД „Мониторинг D”.
9. Отчет на проекта

Новини

31.12.2017 – Проект „Отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2017 година” успешно завърши своята работа. Екипът на проекта пожелава на всички през новата 2018 година здраве, радост и нови творчески успехи с повече научни публикации и цитирания по тях!

20.12.2017 – Екипът на проекта пожелава на всички весело посрещане на коледните и новогодишни празници!

21.11.2017 – Екипът на проекта изготви справка: СПИСЪК НА СТАТИИТЕ НА КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И ЛОГИСТИКА“ С ИМПАКТ-ФАКТОР ПО РУСКИЯ ИНДЕКС ЗА НАУЧНО ЦИТИРАНЕ (РИНЦ) във връзка с акредитация на докторска програма, осигурявана от катедрата.

31.5.2017 – Ръководителят на проекта изнесе презентация пред Академичния съвет на ВВМУ на тема: „Публикационната дейност във ВВМУ за 2016 г.“ и предложи трета редакция на Правилник за категоризиране, инвентаризиране и оценяване на научните и методическите публикации и цитиранията ( РИ  03.04.12). Отчетът и предложената трета редакция на правилника бяха одобрени от АС.

7.4.2017 – Извършена пререгистрация на профила на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ в Регистъра на научната дейност на Република България във връзка с прехвърлянето му в НАЦИД.

09.03.2017  – Започна събиране на данни за отчет на публикационната дейност за 2016 г. за МОН

2.2. 2017 – Ръководителят на проекта проведе наукометричен семинар във факултет „Хуманитарни науки“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

21.1.2017 – Завърши осигуряването с наукометрични данни на участието на екипите от ВВМУ  „Н.Й.Вапцаров“ в проекти по конкурсна програма BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“, както следва:

–  Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска;
–  Енергийна ефективност във водния транспорт;
–  Кибер-физично моделиране и реализация на надеждни перспективни телекомуникационни, човеко-машинни и вградени системи;
– Анализ и синтез на технологична структура за електро-мобилност и интелигентен еко-транспорт.

20.1.2017 – Начало на кампанията по инвентаризирането на публикациите и цитиранията на професорско-преподавателския състав и докторантите на ВВМУ. Подготовка на данните за текущото атестиране на докторантите.

1.1.2017 – Начало на годишния абонамент за достъп към електронната библиотека EBSCO за потребителите на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

1.1.2017 – Успешно начало на  проект ОС-337/2017.

1.1.2017 – Екипът на проект ОС-337/2017 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и късмет!“