Проект ОС-348 2019-02-05T11:17:03+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Повишаване на качеството и отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2018 година”

Цел на проекта: Да се извърши ефективна и научно обоснована поддръжка на съществуващата система за отчет на научните публикации на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2018 календарна година.

Участници в проекта:

Период на проекта: 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Задачи:

  1. Да се поддържа база данни „Мониторинг D” на преподавателите на щат във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, която да отчита публикациите и цитиранията;
  2. Да се извърши цялостна регистрация на новоназначения за 2018 г. професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в индексите за научно цитиране: SCOPUS, WoS и RSCI. Иконите от тези индекси с публикационните активи да бъдат разположени в персоналните сайтове на професорско-преподавателски състав на Училището;
  3. Да се поддържа в горепосочените индекси припознаване на публикациите на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” към официалната афилиация на Училището с оглед на подготовката на документи за акредитация и след акредитационно наблюдение, участие на Училището в научни проекти и рейтингите на висшите учебни заведения в България.
  4. Да се поддържа актуално състояние на научните публикационни активи на професорско-преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” в Регистъра за научна дейност на република България.
  5. Да се представи изготви наукометричен анализ и чрез презентация пред Академичния съвет да се освети публикационната дейност на професорско-преподавателски състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2017 година с акцент на данните в световните индекси за научно цитиране.
  6. По възможност и след одобрение от АС – да се въведе в употреба платформа iThenticate или негов аналог, за търсене на подобие (вкл. по договор с МУ – Варна) с цел осигуряване на публикационната дейност на ВВМУ на английски език. Извършване на оценка на достъпните софтуерни продукти и приложимостта им в условията на ВВМУ.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 1.1.-31.12.2018 г.)

Продължителност в месеци

  1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Персонална регистрация на новоназначените преподаватели във WoS, Scopus и RSCI.                      
2. Подаване на данни за процедурите по САНК, на които училището се подлага през текущата година.                      
3. Разполагане на бадж за публикационната дейност в персоналните сайтове на новоназначените преподаватели.                      
4. Доклад-презентация пред Академичния съвет за публ. дейност на ВВМУ за 2017 г.                    
5. Поддръжка с данни на Регистъра за научна дейност на република България.                    
6. Редактиране на Правилника за публикационната дейност в Училището.                    
7. Подаване на актуални данни за публ. дейност при участие в научно-изследователски проекти и хабилитации.                    
8. Поддръжка с данни на БД „Мониторинг D”.                    
9. Усвояване на платформа Antiplagiat                    
10. Отчет на проекта                    

Новини

17.07.2018 -Започна подготовката на профила на ВВМУ в НАЦИД за годишния рейтинг на университетите.

13.6.2018 – Успешно завърши наукометричното осигуряване на подготовката на доклада-самооценка за акредитация на специалност „Военно дело“.

26.4.2018 – успешно изнесена презентация пред Академичния съвет  за публикационната дейност на ВВМУ през 2017 година.

12.2.2018 – Екипът на проекта премина обучение за работа с новата платформа на Регистъра на научната дейност РБ, намираща се под управлението на НАЦИД.

9.2.2018 – Стартира процедурата за придобиване на платформа iThenticate.

25.1.2018 – Успешно завърши осигуряването на данни за Доклад – самооценка за изпълнението на критериите  на  Националната агенция за оценяване и акредитация за програмна акредитация на докторска програма 9.1 “Военнополитически аспекти на сигурността” към професионално направление “Национална сигурност”.

8.1.2018 – Начало на осигуряване на данни за Доклад – самооценка за изпълнението на критериите  на  Националната агенция за оценяване и акредитация за програмна акредитация на докторска програма 9.1 “Военнополитически аспекти на сигурността” към професионално направление “Национална сигурност”.

1.1.2018 – Начало на годишния абонамент за достъп към електронната библиотека EBSCO за потребителите на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

1.1.2018 – Успешно начало на проект ОС-348/2018.

1.1.2018 – Екипът на проект ОС-348/2018 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и много нови научни публикации и цитирания по тях!“