Проект ОС-349 2019-02-05T11:17:42+00:00

Аз ще ви дам сайт да владеете света…
Лизандър от Спарта
V в. пр. н. е.
Перифразирано от гл. редактор

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Оптимизация на уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност“

Цел на проекта: Да се оптимизира и актуализира съдържанието на академичния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Място на провеждане: ВВМУ.
Времетраене на проекта: 1.01.2018 – 31.12.2018 г.
Задачи:
1. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на общата част на сайта, в която да се засегнат рубриките: „Новини“, „Важни документи“, „Учебна дейност“, „Научна дейност“.
2. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на общата част на уебсайта на основните звена на ВВМУ: Факултет „Навигационен“, Факултет „Инженерен“, Департамент за следдипломна квалификация, Професионален старшински колеж.
3. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на сайтовете на катедрите във ВВМУ.
4. Да се проведе опреснителен курс „Уебмастер – първо ниво“, за подготовка на служителите в отделение „Връзки с обществеността“ ии уебпрактикантите на проекта.
5. Да се извърши проверка за налични страници без актуална или липсваща информация, както и връзки, водещи до страница, за грешка.

Проектът се реализира от творчески екип в състав

  1. Доцент доктор Асен Николов Кожухаров – ръководител на проекта и главен редактор.
  2. Асистент доктор Йордан Атанасов Сивков – уебметричен изследовател на сайта на „Учебен отдел“ и на Факултет „Навигационен“.
  3. Докторант Пламен Венелинов Браняков – уебметричен изследовател на сайта на Факултет „Инженерен“ и на Департамент за следдипломна квалификация.
  4. Доктор Ваня Колева Колева – коректор на текстовете на български език.
  5. Старши преподавател Кирил Хаджиев – преводач и коректор на англоезичните текстове.
  6. Веселин Николов Чакъров – художник на сайта
  7. Студент Лина Мирославова Христова – практикант-уебмастер.
  8. Студент Симеон Анатолиев Михов – практикант-уебмастер.

Дейности на участниците в проекта и времеви график на решаването на задачите в него

Задачи (продължителност на проекта: 01.1.-31.12.2018 г.)

Продължителност в месеци

  1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Изследване на съдържанието на съществуващия сайт.                      
2. Обосновка на съдържанието на текстовете за рубриките на сайта за проектите на ВВМУ                      
3. Провеждане на опреснителен курс за потребители на системата                      
4. Закупуване и инсталиране на сертификат за валидация на домейна                      
5. Проверка за неработещи връзки                    
6. Обосновка на актуализацията на общата част сайтовете на основните звена.                    
7. Обосновка на актуализацията на общия вид на сайтовете на катедрите във ВВМУ с изготвяне на 10 бр. лого.                    
8. Актуализация на анотациите на учебните програми в рубриката „Дисциплини”.                    
9. Актуализация на персоналните страници на преподавателите от ВВМУ.                    
10. Обща проверка на съдържанието на сайта и връзките между отделните му звена.                    
11. Обща редакция съдържанието на текстовете на български и на английски в сайта                    
12. Отчет на проекта                    

1.01.2018 г. – Успешно начало на  проект ОС-349/2018.

1.01.2018 г.  – Екипът на проект ОС-349/2018 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и късмет!“