Home/Научна дейност/Монографии
Монографии 2019-05-17T12:51:14+00:00

Монографиите, като авторски или колективни трудове, представят резултатите от научноизследователските търсения на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Целенасочени и задълбочени проучвания по определени проблеми, те разкриват спецификата на интересите, научно-творческите провокации и подходи, оригиналните и често неочаквани решения на авторите. Показател са за нелеките, изискващи всеотдаденост и внимание задачи, чието реализиране способства за обогатяването не само на научнотеоретичния апарат, но съдейства и за постигане на приложно-практически открития и опитност.

Монографиите са надлежно обсъждани от научната общност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и от признати, уважавани специалисти от други институции, работещи в съответните области. Консултирани и съобразени с най-новите постижения по обговаряните въпроси, трудовете са мерило за научна прецизност, отговорност, взискателност, необходими на сериозния и самоуважаващ се изследовател.

В този смисъл монографиите задължително са представени и чрез погледа на научните рецензенти и/или научни редактори. Притежават ISBN, а библиографските им справки са съобразени по най-новия стандарт за цитиране – ISO 690: 2011. Не на последно място, свидетелство за престижността на монографиите са издателствата, застанали зад конкретните научни трудове.

2019

Your Content Goes Here

МОЛОДЧИК, А.В., КОМАРОВ, С.В., ЭСАУЛОВА, И.А., ДИМИТРАКИЕВ, Д. Механизмы и формы самоорганизации и саморазвития. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. – 254 с. ISBN 978-5-398-02105-9.

Аннотация: Исследование основано на глубоком теоретическом анализе поставленной проблемы. В нем не только обобщены взгляды современных специалистов в данной области менеджмента и существующая практика, но и представлен собственный подход к решению проблемы построения организаций на основе процессов самоорганизации и саморазвития. Предлагаемые принципы и механизмы построения 2С-систем могут быть использованы в практике управления организацией. Издание предназначено для подготовки магистров по направлению «Менеджмент», будет полезно представителям науки, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, всем, кто интересуется проблемами инновационного развития компаний на основе новых механизмов формирования и использования человеческого потенциала.

Научни рецензенти:

 1. проф. д.и.н. А Н. Пыткин
 2. проф. д.и.н. Н.Б. Акатов

.

2018

 ВЕЛИКОВА, Г. Терминообразуване и терминологична номинация в английските и българските логистични термини).

Анотация: Настоящото издание се занимава с терминообразуване и терминологична номинация при английските и българските логистични термини. На първо място се извеждат общите тенденции в терминообразуването посредством семантичен пренос – метонимия, метафора, семантична промяна – стесняване и разширяване на значението, съпровождани от процесите на терминологизацията, детерминологизацията и ретерминологизацията. Следват морфологичните способи на терминообразуване чрез афиксация и композиция. Конверсията, макар и слабо застъпена в българския език, също се разглежда. Отдава се дължимото внимание на компресията чрез универбизация, блендинг/телескопия, и кондензация. Анализират се видовете съкращения. Накрая се обсъжда най-продуктивният начин на терминообразуването – заемане, видове заемки, сравняване на преводни еквиваленти в изходния и приемния език, установени модели на заемане на ниво термин и терминологично съчетание, предлагат се начини на тяхното интерпретиране и преподаване. Заключенията от изследването са подкрепени от статистически данни.

Ключови думи: логистични термини, терминообразуване, терминологична номинация,  способи на терминообразуване

Рецензенти:

 1. проф. д-р Румяна Балинова Тодорова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
 2. доц. д-р Соня Иванова Тончева, ВВМУ „Н. Вапцаров“

Варна: Стено, 2018. – 207 с. ISBN 978-954-449-985-3. 

ЙОЦОВ, И. Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия.

Анотация: Само до преди десетина години светът представляваше относително спокойно място. Разбира се, съществуваха множество конфликти с различна степен на интензивност и противопоставяния от различен характер, но те имаха по-скоро локален или частен характер. На глобално равнище светът беше приел, че една сила може самостоятелно да ръководи световните дела по начин, който отговаря на нейните разбирания. В историята събитията се повтарят, без да бъдат копирани. По някога „актьорите“ са едни и същи, по някога се сменят, но основният сценарий на „пиесата“ остава не променен. В този смисъл човешката история е свидетел на множество подобни опити, но никой не очакваше процесите на деглобализация да започнат да се развиват толкова динамично. В същото време, създаването на множество центрове на влияние със съответните интеграционни съюзи и международни органи, съпроводено с промяна в баланса на силите на световно равнище не означава, че отново няма да се изиграе същата „пиеса“. Независимо от това, промените са налице и освен чисто политическите аспекти, които имат, от изключителна важност е отражението им върху развитието на икономическите отношения, защото в крайна сметка икономиката е основата, върху която се изграждат устойте на обществото. За малките страни е трудно, дори невъзможно, самостоятелно да влияят на тези процеси. Това е причината, поради която се налага внимателно да се оценяват условията. Така те могат да намерят своето място, роля и значение и да запазят своя суверенитет и достойнство.

Подобна теза може да срещне съпротива от страна на привърженици на един или друг център на влияние, защото липсата на безпристрастност, а по някога и силната зависимост, не позволява да се направи независима оценка на условията. Този факт, сам по себе си не би бил от особено значение, ако не водеше до невъзможността да се вземат адекватни и отговорни решения, за което историята на българската държава е изпълнена с безброй примери.

Всепризнат факт е задълбочаването на взаимната обвързаност на глобално ниво, съществен елемент на което е икономическото взаимодействие между страните. Точно това взаимодействие се превръща в причина за остра конкурентна надпревара. От една страна това е защото обемът на световния продукт в даден момент е ограничен и съответно всяка държава се стреми да привлече по-голям дял от него в каналите на своята международна търговия и производствени вериги. От друга страна, икономическото взаимодействие се превръща в основа за задълбочаване на сътрудничеството, разбирателство и изграждане на здрави връзки във всички сфери на международните отношения.

Нарастващата глобализация на индустрията и търговията, която все повече се характеризира с глобално териториално разпределение на веригите за доставки, предявява все по-високи изисквания към транспорта като част от логистичните системи. В този смисъл различните транспортни средства и макрологистичната рамка, и по-специално транспортната и комуникационна инфраструктура се развиват непрекъснато, за да могат да отговорят на нарастващите изисквания. Само със значителни качествени и количествени изменения в тези структури е възможно да се изградят и контролират международно ориентирани ефективни вериги за доставки.

В момента в българските политически среди съществува недооценяване на динамиката на глобалните условия, както политически, така и икономически, и мястото и ролята, които може да има нашата страна в тях. За това в монографията е доказано, че основен елемент от стратегическа важност е изграждането на транснационалните логистични коридори, тъй като те са основата за развитието на международните икономически отношения, по-нататъшната интеграция и превръщането им в икономически.

Изследването, също така, представя заключения относно развитието на устойчиви транспортни концепции, балансирани в екологично, икономическо, социално и политическо отношение.

Резултатите от това изследване могат да се използват от органите, имащи отношение към формирането на държавната политика в транспортния сектор  и от операторите за получаване на по-добра оценка на средата и формирането на ценовите аспекти в транспортните услуги, както и подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Изведени и защитени в монографията са тезите: от основна важност е изграждането на транснационалните логистични коридори като база за развитието на международните икономически отношения, по-нататъшната интеграция и превръщането им в икономически предимства;  глобализацията е основен фактор в развитието на икономическите коридори; транснационалните компании са основен субект в международните икономически отношения и фактор за развитието; транспортните коридори са физическата основа за изграждането и развитието на логистичните и икономически коридори; икономическите коридори в Евразия ще се изградят и линейните морски превози на къси разстояния в Черно море са регионалното свързващо звено между Азия и Европа.

Целта е да се направи анализ на условията, оказващи влияние върху развитието на икономическите коридори в Евразия и на тази основа да се определи какво е мястото и ролята на България в тези процеси, за да може да се направи правилна оценка и вземат отговорни решения. Тази цел е постигната с изпълнението на следните изследователски задачи:

 • изследвани са глобалните стратегически условия, оказващи влияние върху развитието на транснационалните логистични коридори в Евразия;
 • разгледани са регионалните условия в Широк черноморски регион и Централна Азия;
 • перспективите за развитие на транснационалните логистични коридори в Евразия и мястото и ролята на концепцията на линейни морски превози на къси разстояния в Черно море, като свързващо звено между транспортните системи в Централна Азия и Европа;
 • какви са националните условия, като е отчетен и контекста на членството на страната в Европейския съюз и;
 • е направен анализ на транспортните коридори в Евразия, с особено внимание на връзките между съответните транспортни системи.

Теоретичната и методологическа основа на изследването са положенията, формулирани в трудовете на чуждестранни и български учени, посветени на научните и практически проблеми в развитието на икономическите коридори. Разработването на настоящия труд почива върху използването на индуктивни, дедуктивни и традуктивни методи чрез изучаване на съдържанието на публикации, анализ на статистически данни и исторически анализ. Сравнителните анализи, изводите и препоръките се основават на примери от световната практика. Използван е проблемно ориентиран подход с цел да се изведат поуки, които биха били полезни за засилване на политическия диалог от страна на българското правителство и повишаване участието на страната в развитието на икономическите коридори.

Ключови думи: икономически коридори, логистични коридори, транспортни коридори, интермодален транспорт, мултимодален транспорт, вериги за доставки, ТНК, глобализация, деглобализация, линейно плаване на къси разстояния

Рецензенти:

 1. проф. д-р Димитър Димитракиев
 2. проф. д-р Ваня Банабакова
 3. проф. д-р Даниела Тодорова

Варна: Е-Литера Софт, 2018. ISBN 978-954-2912-71-2. 

ДИМИТРОВ, Недко, КАЛОЯНЧЕВ, П., ТРАЯНОВА, А., БОГДАНОВ, Б., ТРАЯНОВ, Т., ГЕОРГИЕВ, Г., ХРИСТОВА, Р., СТОЯНОВ, Н., ГЕРЧЕВ, Н., КАЛИНОВ, Т. Функционално зониране на националните морски пространства за създаване на информационна система за управление на крайбрежната зона.

Съст. и научен редактор: кап. I ранг доц. д-р Недко Димитров.

Научни рецензенти:

 1. проф. д.т.н Тодор Атанасов Стоилов
 2. проф. д-р арх. Веселина Русева Троева.

Редактор: д-р Ваня Колева.

Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2018. ISBN 978-619-7428-29-2.

2017

КАЛИНОВ, Калин. Аспекти на Теорията на организациите. Варна: Данграфик, 2017. ISBN 978-954-9418-95-8.

Анотация: В резултат от развитието на познанието през петдесетте години на ХХ век се появи нова научна дисциплина – Теория на системите. Новият „системен” подход при решаване на изследователските проблеми, който тя предложи, се явява както контрапункт, така и допълнение на традиционния за него време „аналитичен” нютонов подход. След бурно развитие, тази теория навлезе широко в сферата на човешката практика и към настоящия момент намира приложение в биологията, социологията, икономиката и мениджмънта. Често обвиняваната в консерватизъм сфера на дейност на въоръжените сили не направи изключение и обогати теорията и практиката си с редица категории и методи, заимствани от Теория на системите. За съжаление, вместо „да донесе нови перспективи”, в повечето случаи тя просто осигури „нов речник за старите идеи”. Всичко в армейската действителност – от отделението до Въоръжените сили – е вече „система”. Само по себе си това твърдение е коректно, но представлява само най-базовата крачка от възприемането на системния подход. Следващата, много по-важна стъпка е разбирането, че системите се държат като системи.
Без да претендира за изчерпателност, монографията демонстрира някои военноприложни аспекти на системния подход и в частност – в Теория на организациите. Най-силната страна на този подход е неговата изключително висока приложна ориентираност.
Разработката условно може да се раздели на две части.
Първите раздели са посветени на системния подход към организациите. Те са предназначени за широкия читателски кръг и представят аспекти на възприемането на организациите като сложни адаптивни системи.
Втората част е фокусирана върху спецификата на военните организации. Независимо от това, тя запазва широката си приложимост към организационните системи въобще.
Отчитайки, че когато не „воюват”, военните „управляват”, монографията на всички етапи е фокусирана върху въпроса как да оптимизираме управлението на военните организации.
Допълнителна цел на разработката е „да поотърси” праха от добре познатия от близкото минало системен подход. Да покаже, че този подход има и „друго лице”, различаващо се от потискащите математически преобразования, и като цяло – да генерира комплект от метафори за потенциалния читател, които метафори да провокират интерес за последващо познание в областта.
Именно по тази причина монографията проявява нескромния стремеж за преодоляване на „отегчението” от строго научно звучене и като цяло не предлага безкраен низ от безапелационни, но уви – безпредметни изводи, а се стреми да провокира аналогии и разсъждения.
Голяма част от повдигнати тези в рамките на разработката са публикувани в доклади и статии. При това много би ми се искало представените тези да са чисто мои, но уви – в голямата част те са заимствани и просто доразвити от мен в конкретен контекст (надявам се не и в стил „дяволски прочит на евангелие“). Точно затова си заслужава да се ползва и списъкът с цитирани източници като интересни насоки за читателско търсене.

Редактор: Даниела Василева

АЛЕКСАНДРОВ, Чавдар Илиев. Техническите средства за наблюдение в информационните системи за  управление на трафика на плавателните съдове. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2017. ISBN 978-619-7428-00-1.

Анотация: Книгата „Техническите средства за наблюдение в информационните системи за управление на трафика на плавателните съдове“ представя интензивното развитие на комуникационните и информационни технологии и тяхното приложение в корабоплаването в последните години, както и някои резултати от изследователската работа в тази област, провеждана в катедра „Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. Съдържанието на книгата отразява техническата структура на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове на Р. България, изграждана в продължение на почти две десетилетия и достигнала своя завършен вид и функционалност в резултат на серия от успешно приключили проекти с Европейско финансиране. Основните теми са посветени на подсистемите, осигуряващи информация за формиране на
пълната картина на трафика в района на действие на системата и представят теоретичната основа, съвременното състояние на използваните технологии и техническите спецификации с оценка на основните експлоатационни параметри. Темите са развити в достатъчен обем и строгост на математическия апарат и са осигурени със списъци на допълнителни литературни източници.

Ключови думи: Информационни системи за наблюдение на трафика на плавателни съдове, Радиолокация, Радионавигация, Комуникации на море и СМСББ

Научни рецензенти:

 1. проф. д.т.н. инж. Асен Недев,
 2. доц. д.в.н. Анчо Драганов.

ЦВЕТКОВ, Мирослав. Интегриран симулационен комплекс за подготовка на морски офицери по корабни радиолокационни системи и системи за предпазване от сблъскване на море. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2017. ISBN 978-619-7428-12-4.

Научни рецензенти:

 1. Доц. д-р инж. Чавдар Илиев Александров
 2. Доц. д-р инж. Анчо Герасимов Драганов

БЕЛЕВ, Бл. Управление на енергийната ефективност на корабите. Варна: Ларго, 2017. ISBN 978-619-7026-18-4.

Научни рецензенти:

 1. Проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов

ДАЧЕВ, Ю. Морските карти. Варна: Стено, 2017. ISBN 978-954-449-910-5.

Анотация: Монографията систематизира основните знания, свързани с развитието, особеностите, съдържанието, работата и поддръжката на морските навигационни и тематични карти. В монографията са използвани множество национални и международни източници на информация. На фона на голямото количество чуждестранна информация прави впечатление недостатъчния брой национални публикации по тематиката. Авторът се надява с монографията да запълни поне частично съществуващата недостатъчност и да създаде необходимата основа за бъдещи публикации в тази област. Монографията създава предпоставки за повишаване на качеството на специализираната подготовка на обучаемите, специалности „Корабоводене” и „Речно корабоплаване” във ВВМУ „Н. Вапцаров”, ТУ – Варна и морските гимназии, за работа с морски навигационни и тематични карти. Тя може да послужи като полезно помощно пособие на вахтените помощник-капитани, изпълняващи функциите на навигационен офицер на борда на кораба и на всички студенти и специалисти, занимаващи се с изучаването на Земята и описанието на земната повърхност. Авторът на монографията проф. д-р инж. Юрий Дачев е преподавател в катедра „Корабоводене” на ВВМУ „Н. Вапцаров” – Варна по учебната дисциплина „Геодезия, картография и лоция”.

Научни рецензенти:

 1. Проф. д-р Благовест Белев – ВВМУ „Н. Вапцаров“
  [/fusion_text][/fusion_text]

  [/fusion_text][/fusion_text]

  [/fusion_text][/fusion_text]

  [/fusion_text]

  [/fusion_text]

  [/fusion_text] [/fusion_text]
 2. [/fusion_text] [/fusion_text]

  [/fusion_text] [/fusion_text] [/fusion_text][/fusion_text] [/fusion_text] [/fusion_text] [/fusion_text] [/fusion_text] [/fusion_text]

  Проф. д-р Андрей Андреев – ШУ “ Константин Преславски“

СТОЯНОВ, Никола. Рискове и заплахи за сигурността на водната транспортно-преносна система. Варна: Тера Балканика, 2017. ISBN 978-619-90844-0-3.

Анотация:  Актуалността на темата за сигурността на водната транспортно-преносна система се определя от ролята на морския транспорт за устойчивото развитие на държавите, които имат излаз на море и предизвикателствата, пред които се изправя съвременния свят, свързани със заплахите за морската сигурност.

Обект на научното изследване е сигурността на водната транспортно-преносна система.

Предмет на научното изследване са морската политиката за сигурност на Международната морска организация и политиката за морска сигурност на Европейския съюз.

Работна хипотеза на изследването е, че на основата на съществуващите съвременни теории, методи и подходи, свързани с политиката за морска сигурност на ММО и Европейската стратегия за морска сигурност, може да се създаде архитектурна рамка, която да послужи като теоретична основа за създаването на национална морска стратегия и единна национална морска политика.

В резултат от направените изследвания могат да се обобщят следните изводи:

 1. Актуализирани са знанията за съществуващите предизвикателства и заплахи за морската сигурност в световен и регионален мащаб.
 2. Систематизирани, детайлизирани, прецизирани и изпълнени с конкретно съдържание са основна част от термините, използвани в Р България по отношение на морската сигурност.
 3. Анализирани са отношенията и са установени причинно-следствените връзки между политиката за сигурност на Международната морска организация и отражението ѝ върху Европейската морска политика за сигурност.

Постигането на целите на изследването може да послужи за основа на създаването на национална морска стратегия и единна държавна морска политика.

Ключови думи: морска сигурност, пиратство, морски тероризъм.

Научни рецензенти:

 1. капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров
 2. капитан II ранг д-р Валентин Василев

 ВАНКОВ, П. Технически изисквания за  товарни контейнери. Изследвания базирани на систематизирани проучвания на международната нормативна база и на извършени полеви и лабораторни тестове върху якостта на контейнерните конструкции. Варна: МУ Варна, 2017. ISBN 978-619-221-050-2

2016

 КАЛИНОВ, К. Култура на управление. Варна, 2016. ISBN 978-954-9418-91-0

2015

КОЖУХАРОВ, Асен. Обучението на българските морски офицери зад граница (1882  1944). Варна: Тера Балканика, 2015. – 258 с. ISBN 978-619-90140-6-6.

Анотация:  The work analyses primary archive sources referring to Bulgarian cadets and officers education and training at Russian and West European Naval academies from 1882 to 1944. On these grounds the book establishes detailed time frames concerning the education process abroad.
The study focuses on the reasons for sending Bulgarian trainees abroad
and their further contribution for establishing the framework of Bulgarian shipping and naval education system.

Ключови думи: Imperial Russian Navy, Kronstadt, Brest, Trieste, Bulgarian naval officers, professional training, educational systems.

Научни рецензенти:

 1. полк. доц. д-р Анатолий Прокопиев
 2. доц. д-р Петър Дерелиев.

Редактор и коректор: д-р Ваня Колева.

VICHEVA, Pettina. Collocations in Maritime English as Knowledge Items. Варна: Тера Балканика, 2015. ISBN 978-819-90140-4-2.

Abstract: Maritime English as part of English for Specialized Purposes has its own particular characteristics and organization. At the core of the characteristics lies the word terminology. Terminology is the subject that deals with naming the concepts transferred into terms. Concepts can be described only by acquiring knowledge about their characteristics and concept naming involves matching these characteristics with the appropriate linguistic forms (terms). The relationship between knowledge and terminology has been pointed out by both information scientists and terminologists.

Рецензенти:

 1. доц. д-р Соня Тончева
 2. доц. д-р  Нели Василева

 СТОЯНОВ, В. Теория и практика на емпиричното психологично изследване. Варна: УИ ВСУ „Ч. Храбър“, 2015. ISBN 978–954-715–642–5.

 ДИМИТРАКИЕВА, С. Теоретико – методологически аспекти на организацията на брандинга. Варна, 2015. ISBN 978-619-7026-12-2.

2014

 СТОЯНОВ, В. Организационна психология. Съвременни ракурси. Варна: УИ ВСУ „Черноризец Храбър”, 2014. ISBN 978-954-715-630-2.

2010

2009

 ВУНОВА-НАРЛЕВА, К., КОЕВ, Й., МИНКОВ, И. Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство. Варна: Издателство Наука и икономика, 2009. ISBN 978-954-21-0452-0.

 СТОЯНОВ, В. Теория и практика на експерименталното психологично изследване. Враца: Псидо, 2009. ISBN 978-954-9996-18-0.

 КАНЕВ, Д.  Социалната политика: икономически проекции и решения. Варна: Стено, 2009. ISBN 978-954-449-442-1.

2008

 СТОЯНОВ, В. Човекът в организацията. Психологичен анализ. Враца: Псидо, 2008. ISBN 978-954-9996-43–2.

2007

КОЖУХАРОВ, А. Морските десанти през двадесети век. Варна: Славена, 2007. ISBN 978-954-579-574-9.

Анотация: This work describes amphibious operations in 20-th century. It presents the combat actions and administrative landings for the occupation of the enemy isles and continental territories from the sea. The data of invasions and losses are systematized and summarized. The nature of the armed struggle at sea in the 20-th century is revealed on the basis of comparative historical and statistical analysis. The book is intended for naval historians, politicians, naval officers and cadets.

Ключови думи: десантни действия, административни стоварвания, XX век

Рецензенти:

 1. Доц. д-р Игнат Криворов
 2. Ст. н. с. II ст. д-р Тодор Петров

2005

tonchevamonography

 ТОНЧЕВА, С. Жанровете, използвани от морската дискурсна общност. Варна: Стено, 2005. ISBN 954-449-241-0.

КАНЕВ, Д. Финансиране и ефективност на висшето образование. София: Военно издателство „Г. Победоносец”, 2005. ISBN 954-509-344-X.

1998

 БАКАЛОВ, Я. Воинското възпитание: Теория, организация, управление. Варна: Военно издателство, 1998. ISBN 954-8991-09-8.

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Петко Близнаков
 2. Доц. д-р Илия Пеев.