Home/Научна дейност/Научни форуми/Юбилейна научна сесия 2016/Изисквания за техническо оформление – Юбилейна студентска сесия 2016
Изисквания за техническо оформление – Юбилейна студентска сесия 2016 2018-06-25T14:42:46+00:00
  1. Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.
  2. Текстът да е напечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия – формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Font: Times New Roman 14, без да се чертае рамка. Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно – 25 мм, а наборът на текста – justify. Текстов редактор Word илиPage Maker6,5, вкл. по-ниска версия.
  3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на показания образец.
  4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби
    [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).
  5. Номерацията на страниците се нанася с молив.