Дни на науката 2019 2020-03-17T18:07:13+00:00
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ организира:
Събитие Провеждане Информация Заявка Темплейт
1. Морска научна конференция

10 – 11 октомври 2019 г. Description Application Form
2. Докторантска научна конференция

18 – 19 ноември 2019 г. Description Application Form
3. Симпозиум „Стратегически алианси – фактор за развитието на икономическите коридори“

24 – 25 октомври 2019 г. Description Application Form
4. Курс „Методика на научните изследвания“ – провежда се във ВВМУ, конферентна зала, начало 9:00 ч. 07-09.10.2019 Формуляр за участие
5. Курс „Подготовка и управление на научни международни проекти“  – провежда се във ВВМУ, конферентна зала, начало 9:00 ч. 14-16.10.2019 Формуляр за участие
6. Курс „Иновативно докторантско обучение“ – провежда се във ВВМУ, конферентна зала, начало 9:00 ч. 21-23.10.2019 Формуляр за участие
 7. Обучение „Трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“  – провежда се във ВВМУ, зала 2428, начало 9:30 ч.
29-31.10.2019 Формуляр за участие
Към официалната страница на проекта

Всички активности се изпълняват в рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ“, с бенефициент ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.