Home/Научна дейност/Проекти/Проект BG05M2OP001-2.009-0037
Проект BG05M2OP001-2.009-0037 2020-03-17T18:14:33+00:00

Грантова схема:

Проект BG05M2OP001-2.009-0037, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Наименование на проекта:

“Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ”

Бюджет на проекта:

 • 620329 лв.

Срок за изпълнение на проекта:

 • начало 12.04.2017 г.
 • край 31.12.2019 г.

Кратко описание на проекта:

Проектът № BG05M2OP001-2.009-0037 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ, е насочено към развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката, с цел повишаване на квалификацията на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ, с акцент върху следните дейности:

 • Дейност №1 Популяризиране на науката и научните изследвания, чрез провеждане на информационни кампании и демонстрационни дни;
 • Дейност №2 Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката чрез:
 • Осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други необходими на младите изследователи, вкл. преподаватели във ВВМУ;
 • Семинари, курсове, стаж в научни организации в България и чужбина;
 • Дейност №3 Разпространение на научните резултати, включително организиране на национални и международни научни форуми (конференции и семинари);
 • Дейност №4 Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания;
 • Дейност №5 Подпомагане на организирането и провеждането на обучения;
 • Дейност №6 Провеждане на обучения свързани с трансфер на технологиите и управление на интелектуалната собственост;
 • Дейност №7 Информираност и публичност;
 • Дейност №8 Организация и управление.

Цели на проекта:

Целите на проекта са насочени към подобряване на качеството, ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение и е в съответствие с приоритетната ос №2 Образование и учене през целия живот за ОП НОИР 2014-2020.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството, ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение.

Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на развитието на човешките ресурси, ангажирани в науката;
 • Повишаване на квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), за да се гарантират достатъчно висококвалифицирани лица, завършили висше образование, с практически опит на изследванията и привличане на изследователи от чужбина за научни изследвания;
 • Насърчаване на интереса на децата и младежта към научните изследвания;
 • Повишаване качеството на научните изследвания и подготовката на висококвалифицирани специалисти с оглед на стимулиране на икономическия растеж.

Целите и резултатите на проекта са насочени към решаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, а именно:

 • Привличане на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, постдокторанти и докторанти, чрез осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и модерна инфраструктура, трансфер на добри практики;
 • Укрепване на потенциала на младото поколение да извършва изследователски дейности, чрез инвестиции в образователни програми, ориентирани към научните изследвания;
 • Подкрепа сферата на НИРД да стане по-привлекателна като избор на кариера чрез стимулиране на интереса на учащите към научни изследвания;
 • Повишаване квалификацията на работещите в сферата на НИРД, чрез подкрепа на участието им на национални и международни форми и обучения; въвеждане на нови иновативни форми на преподаване и гъвкави модели на обучение.

С изпълнението на заложените дейности ще бъде подпомогнато изпълняването на препоръката от Европейската Комисия за модернизиране на висшето образование. Чрез дейностите ще се създадат условия за превръщането на ВВМУ в съвременен център на знанието, обединяващ основните компоненти на триъгълника на знанието: образование – наука – иновации. Също така ще бъдат създадени интегриращи връзки между образование – наука – бизнес на основите на принципите на иновативно докторантско образование.

Целевата група на проектното предложение включва: млади учени, докторанти, постдокторанти и преподаватели на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Страница на проведените обучения и конференции по проекта

Новини по проекта

2012, 2019

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в подкрепа на младите учени

На 20 декември 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе заключителна пресконференция по проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Проектът е [...]

1911, 2019

Морско училище организира докторантска научна конференция

Докторантска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й.  Вапцаров“, се проведе на 18 и 19 ноември във Варна. Форумът предостави добра възможност за докторанти и млади учени от Военноморското училище да демонстрират напредъка си чрез [...]

1110, 2019

Конференция на ВВМУ за предизвикателствата пред морската индустрия

Морска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, се проведе във Варна на 10 и 11 октомври. Форумът бе фокусиран върху различни морски области, сред които – предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху морската среда [...]

1809, 2018

Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02

                                                                  Уважаеми Колеги и Партньори, На 20-ти Септември 2018 година в сградата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, зала 11 от 14.00 часа ще се проведе четвъртия от поредицата демонстрационни дни по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02 „Подкрепа за развитието на [...]

2011, 2017

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ спечели още един проект по оперативна програма

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ спечели проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Финансовата рамка на проекта възлиза на 620329,49 лева. Средствата ще дадат възможност на 45 докторанти от Училището да участват в [...]

1010, 2017

Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ

Договор № BG05M2OP001-2.009-0037-C01 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ” На 12-ти Април 2017 година, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна [...]