Проект Quasar 2019-12-04T08:31:00+00:00

Грантова схема:

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Наименование на проекта:

Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”

 Компонент:

„Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Партньори:

 • Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ при БАН (водеща организация)
 • Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН
 • Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна
 • Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 • Технически университет – Габрово
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН
 • Геолого-географски факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”
 • Сдружение “Съвременни летателни технологии”

 

Бюджет на проекта:

13 500 000 лв.

Срок за изпълнение на проекта:

60 месеца, считано от 01.06.2018 г.

Кратко описание на проекта:

В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация). Подобен ЦК, обединяващ посочената в заглавието му тематика, отсъства както в ЕС, така и в България. По тази причина ЕК и НАТО определят квантовата комуникация заедно с роботиката като хипертехнологии на 21 век. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на партньорите ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност.

Експертизата на учените и специалистите, които участват в настоящия ЦК ще позволи създаването на иновативно пространство в обектната област на ЦК с нови идеи, патенти за изобретения и прототипи на оригинални изделия и системи. Центърът за компетентност, обединяващ авангардната тематика квантова комуникация, сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи, е от изключителна важност. Той ще бъде генератор на нови подходи и решения, които ще бъдат доведени до изобретения, и впоследствие трансферирани в индустрията като конкретни инженерно-технически изделия с ясен пазарен ефект. Лидерската роля на сформирания научен екип по проекта е категорично доказана като потенциал и възможности.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани 4 работни пакета:

 1. Работен пакет №1. Квантова комуникация
 2. Работен пакет №2. Интелигентни системи за сигурност
 3. Работен пакет №3. Управление на риска
 4. Работен пакет №4. Иновативни сензорни технологии с многофункционално предназначение

Цели на проекта:

 1. Създаване на Център за компетентност в областта на информационните и комуникационните технологии и тяхното пряко приложение за защита на критичната инфраструктура;
 2. Създаване на възможно най-добрите условия за извършване на научноизследователска дейност от най-високо ниво в една от приоритетните области на Иновационната стратегията за интелигентна специализация (ИСИС);
 3. Повишаване на нивото и на пазарната ориентация на научноизследователските дейности чрез цифровата трансформация на технологиите, доведени до комерсиализирани и патентнозащитими продукти.

Очаквани резултати:

В рамките на проекта ще бъде създаден обединен лабораторен комплекс, оборудван със съвременна апаратура, който ще ни позволи през следващите 10 години и след това да провеждаме висококачествени научни изследвания, да разработваме нови продукти и прототипи, обекти на интелектуалната собственост като предлагаме и услуги в сферата на ИКТ и приоритетно в роботиката.

Научните области на проектното предложение са комуникационните технологии, изкуствения интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по нетрадиционни канали и създаване на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда. Преодоляването на прекъсването на радиовълните и радиокомуникациите при крупни земетресения, атомни или ядрени аварии, изригвания на вулкани или в бедствени ситуации включително тероризъм може да се преодолее чрез квантовата комуникация на сплетени фотони в континиума пространство-време.

Чрез интелигентните системи за сигурност и изкуствения интелект ще се постигне възможност за предсказване на аварии, бедствия и предотвратяване на терористична заплаха. Събирането на данните ще става чрез микро- и нано-сензорни конфигурации на основата на мултисензорния принцип, функциониращи в широк температурен диапазон. Повишаването на преобразувателната ефективност ще се постигне както с понижаване на температурата на средата, така и с нови модификации сензорни елементи. Като цяло Центърът ще покрие една широка пазарна ниша в комуникационните и сензорните технологии и системи.