Home/Научна дейност/Научни и методически издания/Сборници с доклади от научни конференции
Сборници с доклади от научни конференции 2022-05-16T08:27:17+00:00

Научни конференции по Проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ“, с бенефициент ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Списание
Списание
Сборник
Сборник
Сборник
Сборник
Сборник