Учебници и учебни пособия 2024-02-26T11:13:56+00:00

2023

n-shopov-material

Шопов, Н. Обществено здраве и национала сигурност. Варна: ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, 2023. ISBN 978-619-7428-90-2.

Анотация: Това издание е част от дейността по осигуряване на обучението на студентите по професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност „Национална и регионална морска сигурност“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Учебникът дава фундаментална представа за влиянието на общественото здравеопазване върху националната сигурност, като покрива материала и е съобразен с учебната програма по дисциплината „Обществено здраве и национална сигурност“, която е одобрена от катедра „Национална сигурност“ и е приета на Факултетен съвет на Факултет „Навигационен“ на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна.

Научни рецензенти:

  1. Проф. д.н. инж. Стойко Стойков, НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново
  2. Проф. д.н. Валери Стоянов, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

ПЕНЧЕВ, Р. Техническа логистика. Варна: ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, 2023. ISBN 978-619-7428-91-9.

Анотация: Учебникът „Техническа логистика“ е предназначен за широк кръг от читатели, които се интересуват от темите, свързани с теорията и практиката на техническата логистика, като част от военната логистика. Учебникът може да се ползва и за подготовка на курсанти по учебната дисциплина „Техническа логистика“, като им предоставя основополагащи знания.

„Техническата логистика“ е позната и като „Използване и поддръжка на материалните средства“, или „Логистично осигуряване на формированията с въоръжение и техника“. Техническата логистика разглежда проблемите от фундаментална гледна точка – как функционира едно техническо средство, какво е неговото устройство, какви мероприятия се провеждат, за да се поддържа то в изправно състояние.

В предмета на техническата логистика могат да намерят конкретно място за разглеждане и въпроси, свързани с проектирането, конструкцията и разчета на техническите средства. Като основопoлагащ предмет за изучаване от офицерите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от специалността „Военноморска логистика“, техническата логистика дава по-обща представа за това, как функционират най-важните технически средства от състава на флота на сушата, а именно автомобилната техника. Не трябва да се забравя, че офицерът логистик от флота трябва да знае „как стоят нещата“ не само на кораба, но и на сушата. А на сушата проблемите са твърде много – логистикът отговаря за експлоатацията (ремонт, евакуация, снабдяване с резервни части) на автомобилната техника, съхранението на въоръжението и бойните припаси, снабдяването с ГСМ и тяхното съхранение, осигуряването на военноморските формирования с вещево имущество, медицинско осигуряване и т.н. Поради тези аргументи е желателно матросите, изучаващи и завършващи специалността „Логистика на ВМС“, да познават изброените логистични дейности. Учебникът е написан, за да запълни тези празнини в обучението им.

В учебника „Техническа логистика“ материалът условно е разделен на две части. Първата част е теоретична и се явява въведение в техническата логистика и в теорията на двигателите с вътрешно горене, и обхваща първите пет глави на изданието. Втората част е по-скоро с приложен аспект и обхваща останалите седем глави. В тях е обърнато внимание на практическата реализация на въпроси, свързани с експлоатацията на автомобилната техника.

В първата част, в първа глава се разглеждат основополагащите за техническата логистика обект и предмет на разглеждане,  както и историята на развитието на автомобилната техника. Следващите четири глави са посветени на нормативната база, регламентираща използването на автомобилната техника, както и теорията на двигателите с вътрешно горене, като устройство, работа, класификация на същите.

Във втората част на учебника – в обем от седем глави, са засегнати въпросите, свързани с поддръжката на автомобилната техника, нейното възстановяване и ремонт, проектирането, развитието и технологичния процес на ремонта на същата, евакуацията на техниката, органите (силите и средствата) за ремонт.

Учебникът е написан на достъпен език, като са използвани популярни материали от интернет и общодостъпни издания по двигатели с вътрешно горене. Предвид на това, че не са разглеждани основополагащи теоретични постановки, свързани с теорията на машините и механизмите, термодинамиката, теорията, конструкцията и разчета на автомобилната техника, постановките са разгледани по-общо и по-опростено.

Ключови думи: автомобилна техника; двигател(и) с вътрешно горене; механизми на ДВГ; системи на ДВГ; техническо обслужване; ремонт; евакуация; пътни превозни средства; подвижни ремонтни и евакуационни средства.

Научни рецензенти:

  1. Полк. доц. д-р инж. Румен Христов, ВА „Георги С. Раковски”, София
  2. О.з. полк. доц. д-р инж. Любен Димитров, ВА „Георги С. Раковски”, София

2022

cover_monography_p-vicheva_k-ancheva

VICHEVA-VASILEVA, P.; ANCHEVA, K. Maritime English course for navigators: sailing directions. Варна: ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, 2022. ISBN – 978-619-7428-85-8.

ЕНЧЕВ, В. Основи на морското право. Варна: Булаир 20А, 2022. ISBN – 978-619-92142-0-6.

ВАСИЛЕВ, Д., ЛЮЦКАНОВ, Г. Ръководство за самостоятелна подготовка по техническа химия. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2022. ISBN 978-619-7428-88-9; eISBN 978-619-7428-89-6.

Анотация:  Ръководството е учебно помагало за курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по специалности „Корабни машини и механизми” и „Корабоводене”.
Разглеждат се въпроси от техническата химия, свързани със защитата на корабния корпус от корозия, обработка на техническите води използвани в корабни условия и гориво-смазочни материали (ГСМ) и техните основни показатели. Ръководството е разработено съгласно учебната програма по дисциплината „Техническа химия”.
Ръководството е разработено в три глави:
В глава I са разгледани принципите и механизмите на металната корозия и защитата от нея.
В глава II са разгледани характерните видове обработка на техническите води на борда на кораба, характерните проблеми свързани с използването им и методите за определяне на качествените им показатели.
В глава III са описани гориво-смазочни материали (ГСМ), техните основни показатели и влиянието им върху работата на машините и механизмите.
Необходимите познания се получават чрез обединяване съдържанието на ръководството и тематично разработените лекции.

Научни рецензенти:

  1. Кап. I ранг доцент доктор Христо Валериев Христов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
  2. Кап. II ранг доцент доктор Момчил Галинов Манов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ХРИСТОВА, А. Физика. Учебно помагало за студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2022. ISBN 978-619-7428-77-3 (print). ISBN 978-619-7428-78-0 (e-book).

Научни рецензенти:

  1. Доц. д-р Веселка Радева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
  2. Д-р Корнелия Спасова, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

СТОЯНОВ, Н. Автоматизирани информационни системи за боен мениджмънт. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2022. ISBN 978-619-7428-74-2.

Анотация. Настоящият учебник систематизира основните знания, свързани с актуалното развитие на автоматизираните информационни системи за боен мениджмънт и тяхното използване във Военноморските сили. Обхваща некласифицираната част от тематиката по учебната програма за дисциплината „Информационни системи за управление на кораба и оръжията“.

Учебникът е предназначен за използване в учебния процес, провеждан във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и във Военноморските сили, за подготовка на специалисти в областта на експлоатацията на автоматизираните информационни системи за боен мениджмънт, както и на ръководния състав, имащ отговорности по планиране и организиране на бойното използване на автоматизирани информационни системи за боен мениджмънт.

Библиографията в учебника е приведена към стандарта на БДС ISO 690: 2021.

Научни рецензенти:

  1. Кап. I ранг доц. д-р Недко Димитров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
  2. Кап. I ранг о.з. проф. д.н. Асен Николов Кожухаров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

cover_moskov_workbook

МОСКОВ, Ю. В. Химикали и масла за експлоатация на корабните енергетични уредби. Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2022. ISBN 978-619-7428-75-9 (CD).

2018

cover_%d0%b0%d0%ba_workbook

КОЖУХАРОВ, А. Успешните научни публикации. Учебник. Варна: „Тера Балканика“, 2018. ISBN 978-619-90844-1-0.

2013

КОЖУХАРОВ, А. Операции за прекъсване на морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море и в пунктовете за базиране (1912 – 1945 г.). Учебник. Варна: „Тера Балканика“, 2013. ISBN 978-619-90140-1-1.