Всеки студент, завършил първи курс на обучение, има право да участва в студентска мобилност с цел практика и/или в студентска мобилност с цел обучение. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата страна и работодател. Размерът на грантовете за приемащите държави в рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определят за всяка отделна академична година, съгласно правилата на Програмата.

Грантове през академичната 2022/2023 година:

Приемаща държава

Месечен грант за студентска мобилност с цел обучение Месечен грант за студентска мобилност с цел практика
Група 1 – Програмни страни с висок стандарт на живот: Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия. Партньорски държави от регион 14.* €600 €750
Група 2 – Програмни страни със среден стандарт на живот: Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия. Партньорски държави от регион 5. €600 €750
Група 3 – Програмни страни с нисък стандарт на живот: България, Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия. €540 €690

 

*Партньорски държави от регион 14: Фарьорски острови, Швейцария, Обединено кралство.

Грантът е финансова подкрепа, целяща да подпомогне допълнителните разходи на студента по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността – практика. Грантовете се предоставят безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи. Приемащите работодатели могат да предлагат възнаграждение или да изискват покриване на разходите за стажа на студентите, само след предоставяне на разходно–оправдателни документи.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат единствено при реално проведена мобилност, с минимална продължителност от два календарни месеца физическа мобилност. При по-малка продължителност, предоставените средства подлежат на пълно възстановяване и мобилността се обявява за нелегитимна.

Еразъм грантовете се отпускат единствено и само на бенефициента по договора за студентска мобилност с цел практика или с цел обучение и не се дължат на трети лица.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма “Еразъм+”, може да подадете сигнал до институционалния координатор:
доц. д-р Николай Великов – n.velikov@nvna.eu