Издателският център е структура на Научната секция на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Издателският център е регистриран в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с международен издателски идентификатор (код) ISBN 954-8991 и получава за всяко издание международен номер.  Годишният план за издателска дейност на ВВМУ е неразделна част от годишния план на ВВМУ. Той се обсъжда от Академичния съвет и се утвърждава от началника на ВВМУ. Планът за издателска дейност е основен документ, в който се включват заявените за издаване материали.

Издателската дейност има за цел своевременното и пълноценно осигуряване на Училището с необходимите издания и обхваща:

  • монографии и речници на автори от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  • учебници и учебни помагала на Училището;
  • сборници с доклади от организирани с участието на Училището научни форуми;
  • методики и други документи за осигуряване на възпитателната и управленската работа на Училището;
  • задание (задания за самостоятелна работа, тестове, задачи, упражнения);
  • инструкции (правилник и други);
  • справочници;
  • рекламни материали;
  • преиздаване, вкл. с преработване на учебници и учебни помагала с ограничена и намаляваща наличност в Библиотеката на Училището.

При осъществяването на издателската си дейност ВВМУ се ръководи от нормативните документи и указания за издателската и полиграфическата дейност в БА, българските държавни стандарти, регламентиращи книгоиздаването, Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, Закона за авторското право и сродните му права и подзаконовите документи, които го обслужват, както и от Правилника за устройството и дейността на ВВМУ.

Общото ръководство на издателската дейност се осъществява от заместник-началника на Училището по учебната и научната част, а непосредственото – по реда на академичната йерархия.

Правилник за издателската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Правилник за категоризиране, инвентаризиране и оценяване на научните и методически публикации и цитиранията