За да се запознаете с плановете по специалността, нашата материална база и да зададете вашите въпроси заповядайте на Ден на отворените врати във ВВМУ.

Обучението по специалността „Киберсигурност“ е с продължителност 4 години (8 семестъра). След успешно завършване студентите-випускници придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.

Бакалавърската програма по „Киберсигурност” има за основна цел подготовката на технически специалисти, които да осигуряват превенцията и защитата на съвременните информационни и мрежови системи от различни кибератаки и опити за неправомерен достъп до информационни ресурси както в държавни структури, така и във фирми, бизнес организации, доставчици и потребители на информационни услуги. В бъдещата си работа випускниците отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.

В хода на обучението студентите от специалността придобиват знания в областта на информационните и мрежовите технологии  като алгоритмизация и програмиране, проектиране и администриране на компютърни мрежи, операционни системи, проектиране и програмиране на бази данни, а в областта на киберсигурността и киберзащитата – задълбочени познания за познати уязвимости в операционни системи, приложен софтуер, компютърни мрежи; начини за минимизиране на компютърните заплахи и управление на възникнали компютърни инциденти, извличане на данни (data mining), знания в областта на криптографията.

Голяма част от дисциплините са синхронизирани с учебното съдържание на водещи ИТ фирми като Cisco и Microsoft, като на обучаемите се дава възможност за придобиване  на международно признати IT сертификати във функциониращия на територията на ВВМУ сертификационен център на Pearson VUE.

Наличната и постоянно развиваща се учебно-техническата база дава възможност за придобиване на практически умения и опит за администриране на операционни системи (Windows, Windows Server, Linux), администриране на бази от данни, администриране, поддръжка и защита на компютърни мрежи. По време на практическите занятия обучаемите придобиват умения за инсталиране, поддържане и мониторинг на софтуерни продукти; анализиране работата на различни процеси в операционните системи и откриването на зловредни такива; конфигуриране и наблюдение на мрежови устройства; анализиране на мрежовия трафик и откриване на атаки.

Специално място е отделено на придобиването на практически умения за откриване на уязвимости в компютърни системи и мрежи, както и запознаване с принципите на етичното хакерство.

Практическата част от занятията се провеждат в учебен център по киберсигурност, както и в специализирани компютърни кабинети. На всеки обучаем се предоставя индивидуално работно място с персонален компютър, комуникационно оборудване (комутатори, маршрутизатори, специализирани Firewall и ASA устройства и други). По време на обучението е включено и провеждането на стаж в различни ИТ фирми, с които ВВМУ има установени контакти. Част от обучението може да се извърши и в други европейски университети, с които ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има установени контакти по програма Еразъм +.

Завършилите специалността „Киберсигурност” са подготвени да работят като системни и мрежови администратори, програмисти, инженери по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в държавни структури, фирми, бизнес организации. Същите имат възможност да продължат обучението си в образователно квалификационна степен „магистър“ по специалностите „Информационни и комуникационни технологии“ или „Киберсигурност“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Извадка от учебен план за специалността

Извадка от учебен план за специалност „Киберсигурност в транспорта“