Успешно завършилите специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и са подготвени за длъжностите „организатор”, “заместник-директор на пристанище” и “ръководител на малко пристанище”. Могат да заемат и различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателните фирми.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаването на дисциплините висша математика, информатика, техническа механика, електротехника, английски език и др.

Профилиращи учебни дисциплини са: теория и устройство на кораба, експлоатация на кораба, пристанищна механизация и съоръжения, организация и управление на флота, основи на брокеража и агентийската дейност, търговска експлоатация на флота. В по-малък обем се изучават основи на навигацията и навигационни прибори, безопасност на корабоплаването и други дисциплини. Подготовката е широкопрофилна и дава възможност на випускниците да работят в различни направления на морската транспортна дейност.

Обучението включва теоретични занятия, тренировки на тренажори, практика в пристанище и в корабоплавателна фирма, запознаване с Черно и Средиземно морета и техните пристанища. За осигуряване на занятията ВВМУ разполага със съвременни лаборатории по навигация, морско дело и управление на кораба, такелажни работи, експлоатация на кораба, информатика, езиково обучение и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Придобитата образователно-квалификационна степен дава на випускниците възможност да се обучават впоследствие по магистърски програми за образователно-квалификационна степен „магистър” във ВВМУ и в други висши учебни заведения.

Извадка от учебен план за специалността