Успешно завършилите специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Випускниците могат да заемат длъжностите: „вахтен механик в машинно отделение с обслужване” или „дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване” на граждански кораби с неограничена мощност на корабните силови уредби (КСУ), „втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 3 000 kW”, „главен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW” и „главен механик на кораб с мощност на КСУ до 3 000 kW”. Завършилите специалността могат да бъдат назначавани на различни управленски длъжности както в сферата на морския и речния транспорт, така и в промишлеността.

Общообразователната и общоинженерната подготовка отговарят на изискванията и съответстват на специалностите от професионалното направление „Машинно инженерство” на областта “Технически науки”.

В подготовката по английски език е включено изучаването и на професионално специализирана лексика и терминология.

Профилиращата и специална подготовка са съобразени с изискванията на Международната морска организация и на Морската администрация на Р България.

В учебния план за специалността е включена и еднократна допълнителна подготовка по Приложение 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Р България. По този начин успешно завършилите курса на обучение, освен диплома за висше образование, ОКС „бакалавър“ получават и всички необходими сертификати за успешно изкарване на кадетския си стаж и за явяване пред ИА „Морска администрация” на изпит за получаване на сертификат за вахтен механик.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, тренажори и полигони с действащи машини, механизми, системи и макети.

Учебната практика е морска, технологична и плавателна: морската се осъществява в учебно-тренировъчен лагер и в морски условия; технологичната – в  работилници, а плавателната – по време на  задгранични плавателни рейсове. В условията на всяка от тях се усвояват дейностите по управлението, експлоатацията и ремонта на корабните енергетични уредби.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

Образователно-квалификационната степен „бакалавър”, получена при обучението по специалността „Корабни машини и механизми”, дава възможност на випускниците след допълнително обучение да придобият магистърска степен и право да се явят на изпит за „главен механик на кораб с КСУ над 3 000 kW”.

Извадка от учебен план за специалността