Логистиката се занимава с оптималната организация на процесите и управлението на материали, енергия и хора. Това е престижна и динамично развиваща се област с голямо и незадоволени търсене на кадри. Бакалавърската програма има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация във всички сфери като експерти и административен персонал в организации, занимаващи се с производство, търговия, транспорт и др. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, са в областта на транспортните услуги, снабдяването, производството, операциите и дистрибуцията на производствени фирми и организации извън материалното производство.

Акцентите в учебния план са знанията по икономика и управление, езиковите компетентности и уменията в специфичната логистична сфера. Сред специалните дисциплини са Количествени методи в логистиката, Регламенти за съхранение и превоз на стоки, Управление на запасите, Управление на качеството, Транспортна логистика и мултимодален транспорт, Управление на веригата за доставки, Пристанища и складова логистика, Международна логистика. Целият първи семестър на обучението е посветен на изграждането на нужните базови езикови компетентности по английски език. Целта е постигане на ниво В2. Студентите, които притежават тези компетентности, могат да изучават втори чужд език. Желателно е в специалността да кандидатстват лица, които са изучавали английски и го владеят на ниво А1. За онези, които не отговарят на това изискване, преди започването на учебните занятия за първокурсниците ще се организира допълнителен едномесечен курс с хорариум 120 часа. Избираемите и факултативни дисциплини съставят повече от 40 % от учебния план и се избират от широк набор от курсове. Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите на управлението, икономиката и транспортните услуги.

Извадка от учебен план за специалността