Специалност „Мениджмънт на пасажерски кораби“ има за цел подготовката на среден ръководен персонал и специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия. Курсът е предназначен да предостави на студентите знанията и уменията, като осигури разбиране на елементите, свързани с живота и работата на пътнически кораб. Освен общата подготовка, свързана със съвременните инструменти за вземане на управленски решения в пътническата корабоплавателна индустрия, нейната история, субекти, клиенти, регулации, безопасност, сигурност, професионализъм и т.н., студентите изучават и специализирани оперативни елементи като фронт офис, обслужване на клиенти, ефективна комуникация, основни умения в областта на информационни технологии и др.

В хода на обучението студентите от специалността придобиват професионални знания по:

 • управление на човешки ресурси и организационно поведение;
 • оперативно ръководство, координация и управление на малки екипи;
 • методи за оперативно управление на круизни кораби, планиране и изпълнение на круизни операции и
 • предоставяне на пътнически и туристически услуги.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години. След успешно завършване студентите-випускници придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Мениджмънт на пасажерски кораби“ в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Същите са подготвени да работят като:

 • управител „Организиране на събития“;
 • мениджър „Управление на човешките ресурси“;
 • управител на бар;
 • управител на ресторант;
 • управител на хотел;
 • служител по сигурност и безопасност на храните и напитките;
 • управител „Маркетинг и продажби“;
 • консултант по продажби;
 • консултант „Управление на човешките ресурси“;
 • координатор „Предоставяне на туристически услуги“ и др.

Извадка от учебния план