Бакалавърската програма „Корабен сервизен инженер” е с продължителност 4 години (8 семестъра) и е в област на висшето образование “Технически науки”, ПН 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”. Обучението подготвя бакалаври с широкопрофилна, фундаментална и специализирана подготовка, която изгражда синергия между научни знания, теоретична подготовка и развитие на практически умения и компетентности за осъществяване на изследователска, развойна, консултантска и професионална дейност в рамките на бизнеса и индустрията.

Учебните дисциплини в плана са съобразени с уменията и компетентностите, които сервизните инженери трябва да притежават. Гъвкавостта на учебния план на специалността позволява фундаменталните инженерни дисциплини да се преработят и реализират в приложната част на машинното инженерство и на разбираем език да бъдат усвоени от обучаемите.

Програмата има за цел да подготвя висококвалифицирани инженерни кадри, притежаващи знания и умения за проектиране, менажиране, диагностика, първоначална настройка, анализ и консултиране за изграждане на съвременни корабни системи, като сервизни инженери от страна на производителите на системите, корабостроителните или кораборемонтните заводи или от страна на клиента – корабособственик.

Специалността покрива съвременните тенденции за изграждане, автоматизация и диагностициране на корабни системи и механизми от инженерни специалисти с широкопрофилна подготовка, използваща традициите на ВВМУ в обучението на морски инженери и адаптирана към актуалния пазар на труда в страната и глобалните условия. Това отваря възможност за заинтересованите от традиционните машинно инженерни специалности, които желаят да работят в сферата на морската индустрия, без да преминават през системата за освидетелстване на морските лица, да получат възможност за реализация в един разрастващ се пазар на труда в национален и международен план. Специалността се подкрепя от водещи български и международни компании в сферата на морските технологии и дава възможност на успешно дипломираните да се реализират дългосрочно при благоприятни условия.