Успешно завършилите четиригодишния курс на специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и придобиват правоспособност “инженер по технология на кораборемонта”.

След кратка магистърска програма по специалността “Корабни машини и механизми”, випускниците могат да придобият правоспособност “корабен механик III степен”.

С тази правоспособност те заемат длъжностите “вахтен механик в машинно отделение” или “дежурен механик в машинно отделение с безвахтено обслужване” на граждански кораби с неограничена мощност на корабната силова уредба, втори механик на кораб с пропулсивна мощност на корабната силова уредба до 3000 kW, главен механик на кораб с мощност на корабната силова уредба до 3000 kW по вътрешните водни пътища в Европа.

Завършилите специалността могат да бъдат назначавани и на различни управленски длъжности в кораборемонтната и корабостроителната промишленост.

Общообразователната и общоинженерната подготовка по специалността съответства на изискванията и към специалностите от областта “Машинно инженерство” на техническите университети.

В изучаването на английски език е включена и професионална лексика.

Профилиращата и специалната подготовка са съобразени с изискванията на кораборемонтната промишленост и световните стандарти за качество.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, тренажори, полигони с действащи машини, механизми и системи. Прилагат се и многообразни форми и технологии на обучение с компютърна техника и приложен софтуер.

Учебната практика е технологична. Провежда се в лабораторни и заводски условия. Практикантите усвояват всички дейности по техническо обслужване и ремонт на корабните корпуси и корабната енергетична уредба.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Извадка от учебния план