Специалността „Корабоплаване“ осигурява обучение и подготовка на специалисти, които да извършват организаторска и ръководна дейности в областта на корабоплаването.

Учебният план включва фундаментална и инженерна подготовка, профилираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаване на общообразователни и общоинженерни дисциплини: висша математика, физика, информатика, електроника, техническа механика, електротехника, радиолектроника, английски език и др.

Профилиращите учебни дисциплини са: морско дело, основи на навигацията, управление на маневрите на кораба, технически средства за корабоводене, астронавигация, теория и устройство на кораба, маневриране, геодезия, картография и лоция, метеорология и океанография, корабни товарни операции и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация и като ръководители в системата на водния транспорт и морската администрация след допълнителна квалификация.

Извадка от учебния план