Специалността осигурява обучение на специалисти, подготвени за техническа експлоатация и ремонт на механизми, устройства и системи, и които да извършват организаторска и ръководна дейности в областта на корабните енергетични уредби.

Учебният план включва фундаментална и инженерна подготовка, профилираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаване на общообразователни и общоинженерни дисциплини: Математика, Физика, Информатика, Термодинамика, Съпротивление на материалите, Теоретична механика, Електротехника, Английски език и др.

Профилиращите учебни дисциплини са: Корабни дизелови двигатели, Корабни спомагателни машини и системи, Автоматично регулиране и управление на корабните енергeтични уредби, Електромеханика, Електрообзавеждане на кораба, Силова електроника, Теория и устройство на кораба, Корабни котли, Техническо обслужване и ремонт на кораба, Технология на машиностроителните материали, Осигуряване мореходността на кораба и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация и като ръководители в системата на водния транспорт и морската администрация след допълнителна квалификация.

Извадка от учебния план