В специализацията „Кибероперации“ се обучават курсанти за нуждите на въоръжените сили на Република България. Срокът на обучението е 5 години, като след успешно завършване випускниците придобиват две образователно-квалификационни степени: бакалавър по гражданската специалност „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ и бакалавър по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Кибероперации“ в професионално направление „Военно дело“. На същите се присвоява военното звание „лейтенант“.
Специализицията „Кибероперации“ подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.
След базовата военна подготовка, се акцентира на военно-специалната и профилираща подготовка, която включва задълбочено изучаване на операционни системи, компютърни мрежи, програмиране, бази данни. В специализираната си подготовка курсантите придобиват знания и умения за оценка на уязвимостите в различни информационни и комуникационни системи, начини и програмни инструменти за осъществяване на различни кибератаки, както и подходи за противодействието им. Випускникът се запознава с организацията и процедурите в центровете по киберотбрана. Същият придобива умения да планира, разработва и поддържа изпълнението на кибероперации.
Практическата част от занятията се провеждат в учебен център по киберсигурност, както и в специализирани компютърни кабинети. По време на обучението е включено и провеждането на стаж в различни формирования на Въоръжените сили. В необходимата минимална степен заедно с техническата подготовка е включено и изучаване на нормативната уредба, касаеща въпросите по киберсигурността.

След завършването си випускниците заемат начални длъжности като администратор в комуникационно-информационни центрове на Въоръжените сили на Р. България, инженер по поддръжка в център за управление и киберотбрана, администратор в център за реагиране на компютърни инциденти и други.