Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (специализация „Логистика на формированията от Военноморските сили“) е готов интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от логистичните структури на ВМС, като гражданин и специалист по управление на ресурси и управление на логистичните дейности.

В резултат на обучението в течение на 5 години випускникът придобива:

  • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (специализация „Логистика на формированията от Военноморските сили“) с образователно-квалификационна степен „бакалавър“от професионално направление „Военно дело“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“;
  • висше образование по специалността „Логистика“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ в област на висшето образование „Технически науки“.

Випускникът може да заема длъжности командир на бойна част, сектор, секция, група на кораб. Също така може да заема длъжности командир на група, секция, взвод, рота в брегово подразделение

Като кадрови офицери могат да повишават квалификацията си в училището и в чуждестранни военни академии и колежи целево или за заемане на по-висока длъжност.

Завършилите специалността усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на военна логистика, методи за прилагане на логистични принципи при провеждане на военни действия (национални и международни), планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, координация и управление, организация на логистичното осигуряване на корабите на море, в базови условия и изискванията на регламентиращите документи в БА и НАТО, управление на човешки, финансови, материални, информационни ресурси, основни елементи на процеса на вземане на решение от командира и организацията и бойното използване на подразделенията, същност и характеристики на международните транспортни системи, съвременни логистични технологии за поддръжка и материално техническо осигуряване, и др.

Специално внимание при обучението на младите курсанти се отделя на способността им да контролират стреса, да изграждат лидерски умения като формират екипи и управляват групови процеси, да вземат адекватни решения под стрес, да разрешават конфликти и мотивират подчинените си.

Курсантите усвояват английски език в степен, удовлетворяваща изискванията на STANAG 6001, ниво 2-2-2-2.

Лекциoнните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстването им като лидери.

Основните форми на учебно-възпитателната дейност са:

  • летен лагер за морска подготовка;
  • лидерски лагер;
  • гребно-ветроходни походи;
  • физическа подготовка и обучение по плуване;
  • учебна практика във военни формирования от ВМС;
  • задгранична плавателна практика;
  • учебни стрелби с личното оръжие.

Богатата учебно-материална база на специалността, библиотеката и достъпът до ресурсите на световната мрежа Internet създават необходимите условия за провеждане на учебен процес на високо научно-приложно ниво в съответствие със съвременните изисквания и за активна научноизследователска работа.

Едновременно с военното обучение курсантите преминават и пълен курс по необходимите учебни дисциплини за получаване на гражданска специалност „Логистика“.

Гражданската квалификация на випускника му позволява да намери професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за заемане на позиции като експертен и административен персонал в организации занимаващи се с търговия, транспорт и др. в логистичния сектор. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията на производствена фирма с възможност за достигане до средни ръководни постове в дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор.