Магистърската програма по „Морско право и индустрия” обхваща спектър от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка на специалисти, способни да се реализират успешно както на националната, така и на международната сцена.

Обучението по специалността „Морско право и индустрия“ се осъществява по Чл. 42а от ЗВО съвместно с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, с координираща институция ВВМУ и е организирано в съответствие с учебния план, който включва: 9 задължителни, 1 избираема и 1 факултативна дисциплини. Продължителността на обучението по специалността за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ е със срок на подготовка 1 година, включваща 2 семестъра. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Съдържанието на учебните дисциплини, включени в учебния план, отразява актуални и значими въпроси, свързани с морското право и индустрия, което позволява на завършилите специалността да са конкурентоспособни на трудовия пазар. Усвоените от магистрите умения ги превръщат в търсени специалисти, които могат да се ориентират в динамиката на съвременната морска реалност.

Присъединете се към нас и бъдете част от бъдещето на морската индустрия. Вашият път към успешна кариера започва тук!