Магистърската програма „Енергиен преход в корабоплаването” е с продължителност 2 семестъра и защита на дипломен проект и е в област на висшето образование “Технически науки”, ПН 5.5. „ Транспорт, корабоплаване и авиация”. Обучението подготвя магистри с профилирана подготовка, която изгражда синергия между научни знания, теоретична подготовка и развитие на практически умения и компетентности за осъществяване на изследователска, развойна, консултантска и професионална дейност в рамките на бизнеса и индустрията.

 Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани инженерни кадри, притежаващи знания и умения за консултиране при проектиране, менажиране, анализ и изграждане на съвременни системи за намаляване на вредните емисии в околната среда, които да целят редуциране на емисиите въглероден диоксид и подобряват енергийната ефективност ма корабни компании, кораборемонтни и корабостроителни заводи, както и пристанищни предприятия, така че да изпълнят заложените от  международната правна рамка изисквания за въглеродна неутралност в средносрочен и дългосрочен план.

Програмата е предназначена за всички завършили инженерни специалности „Бакалавър“ по ПН 5.5. „ Транспорт, корабоплаване и авиация”, свързани с морската индустрия, или по направление 5.1 „Машинно инженерство“, които желаят да изградят допълнителни способности в областта на енергийния преход, както на корабните компании, така и на осигуряващата ги индустрия от пристанища, корабостроителни, кораборемонтни и логистични предприятия.

Завършилите специалността „ Енергиен преход в корабоплаването” могат да се реализират като лидери на технически екипи, експерти, консултанти, специалисти, мениджъри по енергийния преход в корабоплаването, бизнеса и индустрията, както и да извършват аналитична, проектантска, изследователска, научна и учебно-преподавателска работа.