1. Правилник за устройството и дейността на ВВМУ
 2. Правилник за учебна дейност на ВВМУ
 3. Правилник за развитие на академичния състав на ВВМУ
 4. Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 5. Правилник за устройството и дейността на Департамента за следдипломна квалификация
 6. Правилник за устройството и дейността на Професионален старшински колеж
 7. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 8. Правилник за дейността на библиотечно-информационния център
 9. Правилник за издателската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 10. Правилник за работата на Учебна работилница
 11. Правилник за устройството, дейността и управлението на Центъра за кариерно развитие при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 12. Правилник за физическото възпитание и спортната дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 13. Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет при Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”
 14. Вътрешен правилник за работа по програма ЕРАЗЪМ+ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 15. Правилник за системата за финансово управление и контрол във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 16. Статут за удостояване със стела (барелеф) в Алеята на преподавателя на Морско училище
 17. Правилник за категоризиране, инвентаризиране и оценяване на научните и методически публикации и цитиранията
 18. Правилник за приемане на студенти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за учебната 2023-2024 г.
 19. Вътрешни правила за събиране, обработване и съхранение на лични данни във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
 20. Процедура за удостоверяване провеждането на плавателен стаж и практика
 21. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
 22. Процедура за ранно кандидатстване и записване на студенти-“ОКС-магистър” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за учебната 2023-2024
 23. Правила за организиране на студентска мобилност и на системата за натрупване и трансфер на кредити във ВВМУ
 24. Правила за отпускане на стипендии във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
 25. Правилник за научноизследователската дейност
 26. Правилник за вътрешния ред в Учебно-спортен комплекс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
 27. Правилник за вътрешния ред в спортен център на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
 28. Правилник за проектната дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
 29. Процедура за ранно кандидатстване и записване на студенти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за учебната 2024-2025
 30. Статут за удостояване с награда за научни постижения на ВВМУ
 31. Правила за организиране, провеждане и отчитане на учебния процес (часове и/или изпити) в условия на извънредна епидемична обстановка или на извънредно положение в страната
 32. Правилникът за работа на планетариума
 33. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение и електронно подпомагано обучение във ВВМУ
 34. Методика за определяне на първенец на випуска във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”