Екипът на катедра „Електротехника“ участва в подготовката на студентите и курсантите от всички специалности, обучавани във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В Катедрата се осигурява обучението на студентите от специалност „Електрообзавеждане на кораба “Бакалавър“ (B.Sc) със срок на обучение 4 години (редовно) и 5 години (задочно). Завършилите тази степен могат успешно да се реализират в корабостроенето и корабоплаването като: корабни електромеханици (Electro Technical Officer – ETO) в световният морски и речен транспорт, електромеханици на плаващи обекти за усвояване на ресурсите на океана, корабни специалисти в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища, в проектантски организации. Освен в споменатите области те могат да работят като електроинженери в областта на разпределението и потреблението на електрическата енергия, в електроснабдяването и електрообзавеждането на предприятия, комунално-битовия сектор, електрическия транспорт, туристически обекти, електроразпределителни дружества и др.

Учената програма е одобрена и изпълнява всички критерии и изисквания на ИА “Морска Администрация“ включваща и следната сертифицираща подготовка:

Елементарни познания за сигурността на кораба (Proficiency in Security Awareness);
Основна подготовка по морска безопасност:
2.1. Техники за оцеляване на море (Proficiency in Personal Survival Techniques);
2.2. Пожарна безопасност и борба с пожари (Fire Prevention and Fire Fighting);
2.3. Лична безопасност и социални отговорности (Personal Safety and Social Responsibilities);
2.4. Елементарна първа помощ (Elementary First Aid);
Познания по опазване на околната среда (Marine Environment Awareness);
Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни машини (Monitor the operation of main and auxiliary machinery and associated control systems);
Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000V (Safe operation and maintain power systems in excess of 1000V);
Управление на екипа и ресурсите в машинно отделение (Engine room resource management and Teamwork).
След обучение от 1 година по допълнителна магистърска програма и успешно защитена дипломна работа, студентите придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ (M.Sc) и професионална квалификация „Магистър-инженер“. Завършилите тази степен могат да работят като проектанти, ръководители, специалисти и организатори в същата област на реализация като бакалаврите.

Предлага се нова магистърска програма „Електрообзавеждане на кораба“ за лица, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по други специалности.