Факултет „Навигационен“ е основно звено в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Създаден е на 11.01.1999 г. в съответствие с реформата във военно-образователната система и изискванията на Закона за висшето образование. До тази дата структурата на ВВМУ не включва факултети (с изключение на няколко години след 1976 г.), а катедрите са на пряко подчинение на заместник-началника на Училището по учебната и научната дейност.

Факултет „Навигационен“ се състои от пет катедри:

Факултетът се ръководи от декан – к-н I р. проф. д-р Недко Димитров, заместник-декан – проф. д.н. Валери Стоянов, научен секретар доц. д-р Иво Йоцов.

Специалностите, по които се провежда обучение във Факултета, са:

  • За курсанти – „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“, със специализации: „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за ВМС“, „Кибероперации“, „Мехатроника“,„Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, „Военноморска логистика“, „военен лекар“;
  • в ОКС бакалавър: „Корабоводене“, „Експлоатация на флота и пристанищата“ „Логистика“, „Мениджмънт на пасажерски кораби“, „Мениджмънт на водния транспорт“ и “Национална и регионална морска сигурност”;
  • в ОКС Магистър: „Корабоводене“, „Управление на пристанищата“, „Логистика“,  „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Мениджмънт на националната сигурност“;
  • в ОНС Доктор: Обучение по докторски програми: “Управление на кораби и корабоводене”, “Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища”, “Организация и управление на въоръжените сили”, “Военнополитически аспекти на морската сигурност”, “Военна психология”

Служители в офиса на Факултета:

  • За редовно обучение ОКС “Бакалавър”:
  • За задочно обучение и ОКС “Магистър”